Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXII/117/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

Na podstawie art. 7, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 25 i art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 24.04.2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 874 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu miasta przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
 2. Dotacje mogą być udzielone wyłącznie na realizację celów publicznych związanych z wykonywaniem zadań miasta w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym, poza zadaniami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873).

§2

 1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić wniosek (ofertę) gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot występujący o dotację winien złożyć do burmistrza miasta w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz przedłożyć dokument uprawniający osoby do składania oświadczeń woli.
 3. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmuje burmistrz miasta po uzyskaniu opinii merytorycznej komisji Rady Miasta oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.

§3

 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej na dany rok budżetowy pomiędzy zamawiającym, a podmiotem wybranym do wykonywania zadania publicznego.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określić w szczególności:
  1. szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
  2. wysokość dotacji i sposób jej przekazywania,
  3. osoby odpowiedzialne za realizację zadania,
  4. sposób i terminy rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji,
  5. wydział lub jednostkę nadzorującą merytorycznie wykonane zadania,
  6. zasady kontroli wykorzystania dotacji przez dysponenta środków.

§4

 1. Podmiot, który otrzymał dotację z budżetu jest zobowiązany do:
  1. wydatkowania i rozliczenia otrzymanych środków dotacyjnych począwszy od daty ich wpływu na własne konto,
  2. przedstawienia rozliczeń zadań pod względem rzeczowym i finansowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 2. Dopuszcza się refundację ze środków dotacyjnych poniesionych przed terminem przekazania dotacji przez podmiot, który je otrzymał za realizację zadań wynikających z umowy zawartej z miastem.
 3. Dotacje udzielane z budżetu miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.
 4. Odsetki o których mowa w ust. 3 nalicza się od dnia wpływu dotacji na rachunek wybranego podmiotu.
 5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Traci moc uchwała nr XXXVII/04/03 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 24.04.2003 r.

§7

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/117/04

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/117/04

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (18 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:37
Liczba odwiedzin strony: 1142 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 13:26:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny