Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXII/118/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2004 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwalić roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie w tablicach ogłoszeniowych miasta oraz udostępnienie na stronach internetowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/118/04

Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny (projekt)

I. Podstawy prawne

Program opracowano zgodnie z postanowieniami:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
 3. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

II. Obszary działania

Na terenie gminy Lędziny zadania publiczne realizowane będą w zakresie:

 1. Opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia tj.
  • Wspieranie działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i ochrony zdrowia, likwidacji uzależnień na terenie miasta.
 2. Kultury, oświaty i wychowania tj.
  • Promocję działalności lędzińskich twórców i działaczy kultury w zakresie nauki, plastyki, tańca, śpiewu, twórczości literackiej, itp.
  • Organizację koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych dla mieszkańców miasta.
 3. Sportu, kultury fizycznej i rekreacji, tj.
  • Prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej z młodzieżą miasta (kluby, sekcje, zawody, imprezy)
  • Organizację otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów, zabaw dla mieszkańców miasta
  • Utrzymanie, remonty, konserwacja miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych (boiska, place zabaw, skwery, itp.)
 4. Pomocy społecznej, tj.
  • Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom miasta, osobom specjalnej troski w zakresie ich wzajemnej integracji, rehabilitacji i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

Zadania realizowane w roku 2004 konkretnie obejmują:

Ad.1

 1. Cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych dotyczących zagrożeń zdrowotnych, świadomego planowania rodziny, udzielania pierwszej pomocy itp.
 2. Opieka profilaktyczno-zdrowotna kobiet w wieku rozrodczego, okresu klimakterium oraz okresu spokoju hormonalnego.
 3. "Żyj bez bólu" - akcja badań lekarskich i porad dla emerytów i rencistów dotyczących zespołów bólowych kręgosłupa oraz schorzeń narządów ruchu.
 4. "Zadbaj o słuch" - akcja badań audiometrycznych słuchu wśród dzieci i młodzieży miasta połączona z konsultacjami lekarskimi w tym względzie.

Ad.2

 1. Organizacja X Jubileuszowego Pleneru Malarskiego "Widziane z Górki Klemensowej".
 2. Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach wyjazdów plenerowych.
 3. Organizacja na terenie miasta wystaw twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, dorosłych twórców nieprofesjonalnych.
 4. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży miasta zajęć sekcji modelarskiej, organizacja otwartych zawodów, wystaw modelarzy.
 5. Organizacja promocyjnego lotu gołębi pocztowych w ramach uroczystego otwarcia Igrzysk Osób Niepełnosprawnych "Lędziny 2004".

Ad.3

 1. Przygotowanie do sezonu i utrzymanie w sezonie basenu odkrytego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Zalew".
 2. Przygotowanie do sezonu i utrzymanie w sezonie stadionu i obiektów Klubu MKS "Lędziny".
 3. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży miasta.
 4. Organizacja imprez zawodów sportowych i rekreacyjnych na stadionie miejskim.
 5. Organizacja przewozu zawodników reprezentujących miasto na zawody sportowe, rozgrywki, mecze, itp.
 6. Organizacja i prowadzenie "Miejskiego Magazynu Sprzętu Sportowego" dla sekcji i klubów sportowych miasta.
 7. Obsługa kas biletowych, utrzymanie ładu i porządku w trakcie imprez rekreacyjnych, zawodów sportowych organizowanych na stadionie miejskim.
 8. Prowadzenie zajęć szkoleniowych, rozgrywek i turniejów szachowych wśród uczniów i młodzieży szkół miasta.
 9. Organizacja zajęć sportowych rozgrywek indywidualnych i drużynowych, treningów Klubu tenisa Stołowego "Lędziny".
 10. Organizacja zawodów pływackich, szkolenie uczniowskie kadry zawodniczej w ramach działalności UKS "Orka" Lędziny.

Ad.4

 1. Organizacja wycieczek rekreacyjno-rehabilitacyjnych integrujących miejskie środowisko dzieci niepełnosprawnych.

III. Środki finansowe i sposób ich rozdziału

 1. Na realizację zadań objętych programem budżet miasta zabezpiecza w referacie kultury sportu i rekreacji środki w wysokości 165 000,00 zł
  • dotacja 20 000,00 zł (dział 921 rozdział 92105 paragraf 2630 kultura i odnowa dziedzictwa narodowego),
  • dotacja 145 000,00 zł (dział 926 rozdział 92605 paragraf 2630 kultura fizyczna i sport).
 2. Zlecenie zadań objętych programem na formę powierzenia ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na powyższe.
 3. Szczegółowe zasady wydatkowania środków dotacyjnych, sposób ich przekazania i rozliczania określa odrębna umowa zawarta między gmina Lędziny, a podmiotem realizującym zadanie.
 4. Rozdział środków finansowych dotyczących realizacji zadań publicznych nastąpi z chwilą podjęcia ostatecznej uchwały budżetowej na rok 2004 stosownie do ustaw stanowiących podstawę prawną programu.

IV. Terminy

 1. Zadania objęte programem będą realizowane w okresie od 1 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004.
 2. Każde z zadań programu musi być zrealizowane w planowanym terminie.
 3. Nie dopuszcza się negocjacji podmiotów w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania.

V. Ustalenia dodatkowe

 1. Integralną część tego programu stanowi proponowany rozdział środków finansowych na realizację poszczególnych zadań programu określający proponowany rozdział środków finansowych na realizację poszczególnych zadań programu.
 2. Całość programu została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta.
 3. Niniejszy program zostaje udostępniony wszystkim zainteresowanym z chwila podjęcia stosowanej uchwały Rady Miasta.
 4. Wymagane jest również upublicznienie programu w gablotach Urzędu Miasta i na stronach internetowych.

Proponowany rozdział środków finansowych na realizację poszczególnych zadań programu

 1. Zadania opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia
  Ad.1 kwota 1 000,00 zł
  Ad.2 kwota 1 000,00 zł
  Ad.3 kwota 5 000,00 zł
  Ad.4 kwota 5 000,00 zł
 2. Zadania kultury, oświaty i wychowania
  Ad.1 kwota 1 500,00 zł
  Ad.2 kwota 1 500,00 zł
  Ad.3 kwota 1 000,00 zł
  Ad.4 kwota 2 500,00 zł
  Ad.5 kwota 1 500,00 zł
 3. Zadania Sportu, Kultury i Rekreacji
  Ad.1 kwota 40 000,00 zł
  Ad.2 kwota 15 000,00 zł
  Ad.3 kwota 15 000,00 zł
  Ad.4 kwota 15 000,00 zł
  Ad.5 kwota 20 000,00 zł
  Ad.6 kwota 10 000,00 zł
  Ad.7 kwota 1 000,00 zł
  Ad.8 kwota 2 500,00 zł
  Ad.9 kwota 14 500,00 zł
  Ad.10 kwota 5 000,00 zł
 4. Zadania pomocy społecznej
  Ad.1 kwota 5 000,00 zł.

W sumie na cały program współpracy między podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy rozdzielono kwotę 163 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:37
Liczba odwiedzin strony: 2172 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 05:50:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny