Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIII/124/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.04.2004 w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1593 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z §58 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Arkusz oceny mianowanego pracownika samorządowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Traci moc uchwała Rady Miasta nr XLVI/12/94 z dnia 20.12.1994 r. zmieniona uchwałą nr XXXVII/05/98 z dnia 28.05.1998 r. w tej samej sprawie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/124/04

Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

§1

Ilekroć w dalszym tekście mowa o:

  1. "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1593 z 2001 r. z późn. zmianami),
  2. "pracownikach mianowanych" lub w skrócie - "pracownikach" - rozumie się przez to pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie miasta,
  3. "zasadach" - rozumie się przez to treść niniejszego załącznika.

§2

Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy pracownik mianowany, niezależnie od wymiaru zatrudnienia, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.

§3

  1. Z zastrzeżeniem §18 i 19 okresowych ocen dokonuje się nie rzadziej niż raz na 3 lata.
  2. Termin przeprowadzenia oceny ustala burmistrz miasta.

§4

  1. Przedmiot oceny stanowią kwalifikacje pracownika mianowanego oraz realizacja przez niego obowiązków określonych w art. 15, 16, 18, 18a, 19 ustawy. W toku oceny uwzględnia się specyfikę i zróżnicowany charakter zadań i obowiązków poszczególnych pracowników oraz warunki pracy.
  2. Szczegółowe kryteria oceny określa arkusz oceny pracownika mianowanego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Na ocenę pracownika mianowanego nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne ani działalność społeczna.

§6

Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym, tzn. "pozytywna" lub "ujemna".

§7

Arkusz oceny pracownika mianowanego włącza się, po zapoznaniu z nim zainteresowanego, do jego akt osobowych.

§8

  1. Ocenę pracowników przeprowadza 5-osobowa komisja składająca się z 3 radnych i 2 pracowników Urzędu Miasta powołana każdorazowo przez Radę Miasta w drodze uchwały.
  2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powołany przez radę lub jego zastępca, wybrany przez członków komisji.

§9

Skład komisji oceniającej powinien zapewnić bezstronną i kompetentną ocenę pracownika.

§10

Komisja oceniająca wykorzystuje informacje, uwagi i opinie o pracy ocenianego pracownika, przedłożone przez niego samego lub przez jego przełożonego, a jeżeli pracownik był już wcześniej oceniany - także wnioski ostatniej oceny. Ponadto uwzględnia się uwagi i skargi petentów.

§11

Komisja oceniająca ma prawo wglądu do akt osobowych ocenianego pracownika oraz innych materiałów dokumentujących przebieg pracy zawodowej i uzyskiwane w niej rezultaty. Może też żądać niezbędnych informacji od zainteresowanego pracownika oraz jego przełożonych.

§12

Ocena zapada zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji oceniającej.

§13

Z oceną pracy pracownika mianowanego, sporządzoną przez komisję oceniającą burmistrz miasta zapoznaje pracownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty sporządzenia arkusza, o którym mowa w §4.

§14

Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną swojej pracy złożeniem własnoręcznego podpisu na arkuszu oceny. W razie odmowy złożenia podpisu burmistrz zamieszcza na arkuszu stosowną wzmiankę, podając datę przedstawienia oceny oraz przyczynę odmowy podpisania arkusza przez pracownika.

§15

Komisja oceniająca sporządza ponadto zbiorczy raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracowników mianowanych i przedkłada go Radzie Miasta.

§16

Od ujemnej oceny komisji pracownik może odwołać się do Rady Miasta za pośrednictwem Burmistrza, w terminie14 dni od daty zapoznanie go z kartą oceny jego pracy. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem.

§17

Przy rozpatrywaniu odwołań stosuję się odpowiednio §9-12 zasad.

§18

W przypadku podtrzymania przez Radę Miasta ujemnej oceny kwalifikacyjnej należy przeprowadzić ponowną ocenę, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty prawomocności oceny.

§19

Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego, pracownik mianowany może być poddany indywidualnej ocenie także w innym czasie niż określony w §3.

§20

Przepisy §4-14 oraz 16 i 17 stosuje się odpowiednio do ocen dokonywanych w trybie §18 i 19 zasad.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/124/04

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (23 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:37
Liczba odwiedzin strony: 2727 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 05:12:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny