Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXV/135/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę per saldo +- 24 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo +- 24 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/135/04

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1 974 900  1 952 100
Wpływy z opłaty produktowej 22 800  
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   1 952 100
- bieżące   966 709
- umowa restrukturyzacyjna   985 391
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 1 845 337  
- bieżące 966 709  
- zaległe 878 628  
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 106 763  
758 Różne rozliczenia 1 513  
Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 513  
   OGÓŁEM DOCHODY 1 976 413 1 952 100
  PER SALDO DOCHODÓW 24 313  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/135/04

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
700   Gospodarka mieszkaniowa 30 000  
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000  
710   Działalność usługowa   30 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   30 000
851   Ochrona zdrowia 6 000 6 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi UM, w tym:  6 000 6 000
- wydatki inwestycyjne - zakup środków trwałych 6 000  
852   Pomoc społeczna 22 800  
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 22 800  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 900  
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 513  
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 513  
       OGÓŁEM WYDATKI 60 313 36 000
    PER SALDO WYDATKÓW 24 313  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 996 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 04:56:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny