Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXV/137/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2004 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lędzinach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić regulamin targowiska miejskiego w Lędzinach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do nin. uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr CCLVIII/11/01 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 22.11.2001 r. w sprawie regulaminu targowiska.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/137/04

Regulamin targowiska miejskiego w Lędzinach

§1

 1. Targowisko miejskie w Lędzinach obejmuje teren działki nr 3207/414 położonej w Lędzinach przy ul. Fredry zgodnie z złączoną mapą.
 2. Targowisko miejskie czynne jest w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00-18.00 oraz inne dni na wniosek handlujących.
 3. Ustala się dni targowe: wtorek, czwartek, sobota.
 4. Zasady organizacyjne i porządkowe na terenie targowiska ustala administrator targowiska.
 5. Nadzór nad targowiskiem miejskim sprawuje Burmistrz Miasta.

§2

Wprowadza się podział targowiska na część A i B:

 1. Część A - stanowi płyta główna targowiska, oznakowana numeracją poziomą z wydzielonymi miejscami sprzedaży oraz wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
 2. Część B - stanowi część utwardzona targowiska z wydzielonymi miejscami sprzedaży oznakowana numeracją poziomą.

§3

 1. Wyjazd i wjazd na płytę targowiska odbywa się zgodnie z kierunkiem jazdy.
 2. Zabrania się na płycie głównej parkowania pojazdów samochodowych w dni targowe w godz. 8.00 do 13.00 za wyjątkiem samochodów, z których prowadzona jest sprzedaż mięsa i wędlin.
 3. Właściciele samochodów dostawczych i osobowych, z których nie prowadzi się bezpośredniej sprzedaży towarów mają obowiązek usunąć je z płyty głównej targowiska po dostarczeniu towaru, lecz nie później niż do godz. 8.00. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli samochodów, z których prowadzona jest sprzedaż mięsa i wędlin.
 4. Zabrania się ustawiania samochodów w miejscach nie wyznaczonych do postoju.
 5. Na terenie targowiska obowiązuje zakaz przejazdu pojazdów samochodowych po wyznaczonych ciągach pieszych w czasie nasilonego ruchu tj. w godz. od 8.00 do 13.00.

§4

Upoważnionymi do wykonywania handlu na targowisku miejskim są:

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które zawodowo we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą.
 2. Producenci rolni i działkowcy sprzedający własne produkty rolne.
 3. Zbieracze runa leśnego.

§5

 1. Od osób prowadzących handel na targowisku miejskim pobiera się opłatę targową, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Miasta.
 2. Wysokość stawek opłaty targowej oraz innych opłat podana jest na tablicy ogłoszeń.
 3. Opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów (tj. opłata jednorazowa i eksploatacyjna) są ustalane przez administratora targowiska, a zatwierdzane przez Burmistrza Miasta.

§6

Osoby prowadzące handel zobowiązane są do:

 1. Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej, posiadania dowodu uiszczenia opłat targowych oraz innych opłat i na żądanie osób upoważnionych do kontroli.
 2. Przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego oraz przepisów p.poż.
 3. Przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych.
 4. Umieszczenia w widocznym miejscu na stanowisku sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko, firmę (nazwę), siedzibę i adres oraz numeru pod którym osoba prowadząca handel jest wpisana do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa działalności gospodarczej.
 5. Umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach.
 6. Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną, ustawionych w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
 7. Naprawy szkód wyrządzonych na targowisku miejskim.
 8. Posprzątania swego stanowiska.

§7

Na targowisku miejskim zabrania się:

 1. Sprzedaży następujących towarów:
  1. paliw płynnych (oleje pędne, benzyna),
  2. napojów alkoholowych,
  3. broni palnej i gazowej, broni białej, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych w tym petardy, race i inne artykuły, w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dające efekt akustyczny i świetlny,
  4. środków leczniczych i trucizn,
  5. waluty obcej w postaci banknotów, monet, papierów wartościowych, akcji,
  6. mięsa, drobiu, tłuszczów i wyrobów wędliniarskich poza wyznaczonymi i przystosowanymi do tego celu samochodami lub miejscami,
  7. kamieni szlachetnych, metali szlachetnych (tj. złoto, srebro, platyna, paladyn) oraz wyrobów z nich wykonanych,
  8. towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innych nielegalnych źródeł,
  9. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
 3. Wystawiania reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.
 4. Zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska.
 5. Zabrania się prowadzenia sprzedaży w miejscach innych niż do tego wyznaczonych tj. na chodnikach oraz poboczach i wzdłuż chodników wokół targowiska i ul. Fredry.

§8

Administrator targowiska obowiązany jest do:

 1. Wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku swojej nazwy i siedziby, regulaminu targowiska oraz informacji o opłacie targowej oraz innych opłatach.
 2. Zapewnienia czystości i porządku na targowisku miejskim.
 3. Dbałości o utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych na targowisku miejskim.
 4. Wyznaczania miejsc sprzedaży na targowisku miejskim.
 5. Poboru opłaty targowej oraz innych opłat.

§9

Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania nin. regulaminu są:

 1. Straż Miejska.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta działający na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta.
 3. Administrator targowiska.

§10

Skargi i wnioski na funkcjonowanie targowiska lub pracy administratora należy kierować do Burmistrza Miasta.

§11

Powołanie się na nieznajomość przepisów niniejszego regulaminu nie zwalnia osób prowadzących działalność handlową w obrębie targowiska od odpowiedzialności za jego naruszenie.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 1229 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 06:37:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny