Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVI/142/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.08.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę + 1 166 763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 1 052 373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w przychodach o kwotę - 114 390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Dokonać zmiany w przychodach i wydatkach GFOŚiGW o kwotę + 55 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/142/04

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 886 763   
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - bieżąca 780 000  
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 106 763  
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280 000  
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 280 000  
   OGÓŁEM DOCHODY 166 763  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/142/04

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
010   Rolnictwo i łowiectwo 3 000  
01095 Pozostała działalność 3 000  
020   Leśnictwo 2 400  
02095 Pozostała działalność  2 400  
600   Transport i łączność 208 000  
60004 Lokalny transport zbiorowy 28 000  
60016 Drogi publiczne gminne 180 000  
700   Gospodarka mieszkaniowa 70 000  
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70 000  
750   Administracja publiczna 273 500  
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 273 500  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000  
- wydatki inwestycyjne: Zakup środków trwałych 35 000  
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 000  
75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000  
75416 Straż Miejska, w tym: 39 000  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 000  
801   Oświata i wychowanie 88 847 18 847
80101 Szkoły podstawowe, w tym wydatki inwestycyjne   10 000
- SP nr 3 - wymiana stolarki okiennej   10 000
80104 Przedszkola, w tym: 55 000  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000  
80110 Gimnazja, w tym wydatki inwestycyjne: 18 847 8 847
- G nr 2 wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Palmowej 18 847  
- G nr 2 - modernizacja sanitariatów ul. Palmowa   8 847
80195 Pozostała działalność 15 000  
851   Ochrona zdrowia 9 000 9 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 9 000 9 000
- MOPS, z czego: 9 000  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 000  
- UM, w tym:   9 000
Dotacja   4 000
852   Pomoc społeczna 94 600  
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 30 000  
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 32 000  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 000  
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 100  
85295 Pozostała działalność KM, w tym: 26 500  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 500  
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 373 488 252 615
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 307 263  
wydatki inwestycyjne 280 000 115 000
- Rozbudowa systemu kanalizacji w Lędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy 280 000  
- Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej stadium wykonalności (wniosek do UE)   15 000
- Budowa oczyszczalni ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów   100 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000  
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:    
- własne 20 225  
- zadania zlecone   134 615
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   3 000
90095 Pozostała działalność 6 000  
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 000  
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 32 000  
92116 Biblioteki, w tym: 30 000  
- dotacja 30 000  
926   Kultura fizyczna i sport 102 000  
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 102 000  
- dotacja 30 000  
       OGÓŁEM WYDATKI 1 332 835 280 462
    PER SALDO WYDATKÓW 1 052 373  

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/142/04

Zmiany w przychodach w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
    995 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   114 390
        RAZEM PRZYCHODY   114 390

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/142/04

Zmiany w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000  
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 55 000  
    0690 Wpływy z różnych opłat 55 000  
      RAZEM PRZYCHODY 55 000  
      WYDATKI    
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000  
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 55 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500  
    4300 Zakup usług pozostałych 52 500  
        RAZEM WYDATKI 55 000  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 1118 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 13:38:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny