Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVI/143/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.08.2004 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny"

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Traci moc uchwała nr XLIV/08/97 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych i ogłoszenie w Biuletynie Informacyjnym Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr XXVI/143/04

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w Mieście Lędziny.
 2. Regulamin określa obowiązki:
  • właścicieli nieruchomości,
  • kierowników budów,
  • zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności,
  • zarządców dróg publicznych,
  • zarządców nieruchomości wspólnych i firm transportowych komunalnych,
  • zarządców ogrodów działkowych oraz jednostek i organów Miasta Lędziny odpowiedzialnych za należyty stan czystości i porządku w mieście.
 3. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się Straży Miejskiej Miasta Lędziny oraz pracownikom Urzędu Miasta Lędziny posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Miasta.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
 2. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
 3. odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady zbierane do typowych pojemników,
 4. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach,
 5. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
 6. ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
 7. odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji i uprawiania,
 8. zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, sortownie, zakłady przetwarzania oraz punkty zlewne odpadów ciekłych,
 9. firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Burmistrza Miasta zezwolenie na wykonanie usług w zakresie: zbierania i transportu odpadów komunalnych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 10. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
 11. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to szczelne instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania odpowiadające wymaganiom wynikającym z przepisów prawa budowlanego (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126) posiadających pozwolenie na użytkowanie,
 12. odpadach balastowych - rozumie się przez to odpady wytworzone na sortowni, których nie można zagospodarować np. niektóre plastiki.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

§3

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez okazanie umów i dowodów płacenia za takie usługi.
 3. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych np. spółdzielnie mieszkaniowe, ustalają wewnętrzne zasady utrzymania porządku i czystości na administrowanych nieruchomościach zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
 5. Właściciele nieruchomości, albo inne podmioty wskazane w §1 niniejszego regulaminu mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonej część drogi publicznej, służącej ruchowi pieszemu, położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 6. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy również utrzymywanie zieleńców, jeżeli położone są w obrębie pasa drogowego jak również na terenie pasa między nieruchomością, a krawędzią drogi lub chodnika. W miarę potrzeb wygrabienie i koszenie trawników, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i drzew rosnących na prywatnej posesji ze zwróceniem szczególnej uwagi na zwisające konary i gałęzie (prześwit nad chodnikiem min. 2,5 m, nad jezdnią 5 m).
 7. Właściciele nieruchomości, w tym nieruchomości niezabudowanych zobowiązani są w miarę potrzeb wykaszać roślinność zielną i ruderalną oraz zarośla porastające posesje, podwórka, przydroża, przypłocia w rejonie zabudowań które swoim wyglądem pogarszają estetykę otoczenia a w okresie zamierania stwarzają zagrożenie pożarowe.
 8. Za wykonanie obowiązków o których mowa w pkt. 7 na terenie budowy odpowiedzialnym jest jej kierownik.
 9. Właściciel nieruchomości w tym nieruchomości zabudowanej, którego działalność powoduje zanieczyszczenia dróg publicznych zobowiązany jest do usunięcia tych zanieczyszczeń.

§4

 1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość chodnika codziennie w godzinach porannych. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu jego śliskości.
 2. Nawisy śnieżne i sople zwisające z dachów lub innych urządzeń należy usuwać na bieżąco, w szczególności te które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub mienia.
 3. Zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię oraz z jezdni na chodnik, pobocza i parkingi. Nadwyżkę powyższych zanieczyszczeń służby porządkowe są zobowiązane usunąć.
 4. Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczą właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, (w tym nieruchomością niezabudowaną) bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.
 5. Oczyszczenie przystanków komunikacyjnych ze śniegu, lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych, błota i innych zanieczyszczeń na tych terenach należy do obowiązków zarządcy dróg tj. na drogach powiatowych do Powiatowego Zarządu Dróg, a na drogach gminnych zarządca tj. PGK "PARTNER" lub inne przedsiębiorstwo z którym zostanie zawarta umowa.

§5

 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematyczne ich opróżnianie.
 2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602, z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.
 3. Wykonania przecinek pielęgnacyjnych drzew i krzewów w tym szczególnie stwarzających zagrożenie dla mienia i życia osób trzecich oraz utrzymanie drzew i krzewów w odpowiednim stanie, znajdujących się poza pasem drogowym.
 4. Odpowiedniego utrzymania estetycznego i sanitarnego budynków gospodarczych i innych przeznaczonych do hodowli lub utrzymania zwierząt domowych.
 5. Zapewnienia możliwości stałego dojazdu dla straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, straży miejskiej oraz wyspecjalizowanych służb technicznych.

§6

 1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych w pobliżu rzek, potoków, cieków wodnych i na ulicach oraz napraw nieawaryjnych samochodów na parkingach, placach itp.
 2. Zabrania się odprowadzania bezpośrednio ścieków do gruntu, bez właściwego ich oczyszczenia oraz pompowania ich na pola, łąki i inne nieruchomości.
 3. Zasady zrzutu ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej określa "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
 4. Zabrania się na terenie całego miasta spalania na powierzchni ziemi, śmieci, nieczystości, wszelkich odpadów, traw, liści itp.
 5. Zabrania się niszczenia mienia tj. elewacji budynków, ogrodzeń, wiat przystankowych, ławek, latarni itp. oraz naklejania afiszy, reklam w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Rozdział 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§7

 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach do tego celu przeznaczonych w które należy wyposażyć nieruchomość w zależności od ilości wytwarzanych odpadów:
  1. pojemniki SM-110 l,
  2. pojemnik 1100 l,
  3. pojemnik KP-7,
  4. worki na gromadzenie segregowanych surowców wtórnych,
  5. i inne wg norm zaproponowanych przez firmę wywozową.
 2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach wymienionych w ust. 1, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzone do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach bezodpływowych.
 3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.
 4. Zakłady na których terenie powstają odpady inne niż komunalne zobowiązane są do prowadzenia ich ewidencji ilościowej i jakościowej. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

§8

 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej.
 2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu oznaczonym na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
 3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawionych na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§9

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
 2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do zbiorników bezodpływowych.

§10

Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być kompostowane we własnym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W przypadku gdy właściciele nie będą mieli możliwości lokalizacyjnych do zorganizowania kompostownika, odpady te będą gromadzić i usuwać razem z odpadami balastowymi.

§11

 1. Stałe odpady komunalne drobne, wielkogabarytowe i inne niż komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie w terminach oraz wg harmonogramu uzgodnionego z firmą wywozową.
 2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza na skutek jego przepełnienia.
 3. Zastosowane budowle - gnojowniki w gospodarstwach rolnych muszą spełniać przepisy prawa budowlanego w szczególności posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany.
 4. Wywozy obornika i innych nawozów organicznych z gospodarstw rolnych muszą odbywać się przy użyciu szczelnych urządzeń transportowych. Przed wyjazdem na drogę publiczną rolnik musi sprawdzić czy przewożony ładunek nie zanieczyści jezdni. Zwisające części obornika muszą być zrzucone na gnojowniku.
 5. Jeżeli mimo powyższych zabiegów jezdnia drogi publicznej czy też gruntowej zostanie zanieczyszczona obornikiem rolnik jest zobowiązany do bezzwłocznego oczyszczenia drogi i wywiezienia odpadów na pole lub gnojownik.
 6. Usuwanie nieczystości przez zakłady pracy jak również podmioty gospodarcze musi się odbywać w taki sposób aby nie zanieczyścić jezdni.

Rozdział 4
Urządzenia do gromadzenia odpadów

§12

 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od firmy wywozowej w drodze umowy.
 2. Na terenie każdej nieruchomości zabudowanej musi być co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne stałe.
 3. Dopuszcza się dodatkowo gromadzenie drobnych odpadów komunalnych w workach plastikowych z logo firmy świadczącej usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów.

§13

 1. Właściciel nieruchomości oraz przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem nieczystości mają obowiązek utrzymać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód, oraz dezynfekowania ich każdorazowo po opróżnieniu.
 2. Pojemniki na odpady muszą być ustawione w miejscu dostępnym do wywozu, które jest utwardzone lub wybrukowane z możliwością dojazdu.
 3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.
 4. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych w tym także suchych odpadów roślinnych.
 5. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych, oraz innych terenach użytku publicznego.
 6. Rozmieszczenie pojemników i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia odpadów komunalnych winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§14

 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane w terminach uzgodnionych z firmą wywozową przynajmniej dwa razy w roku. Koszt wywozu każdorazowo zostanie uzgodniony z właścicielem.
 2. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne.
 3. Za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość wokół miejsc ich ustawienia jak też z terenu przystanku odpowiadają podmioty wykonujące usługi komunikacyjne i użytkujące przystanki.
 4. Kosze uliczne należy opróżniać w miarę napełnienia.
 5. Odpady z obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i handlowych będących okresowo lub stale dużym skupiskiem ludzi należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę i higienę ww. obiektów.
 6. Kosze uliczne na terenie osiedli mieszkaniowych ustawia, dezynfekuje, konserwuje oraz opróżnia administrator osiedla lub firma z którą zawarto umowę.

§15

 1. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości prowadzili selektywną zbiórkę następujących odpadów:
  1. szkło i stłuczka szklana,
  2. tworzywa sztuczne,
  3. złom stalowy i kolorowy,
  4. odpady balastowe - nieselekcjonowane biodegradalne.
 2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w umowie z firmą wywozową.
 3. Segregacja odpadów komunalnych u źródła przez mieszkańców przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko jak również obniży koszty ponoszone przez właścicieli za usuwanie odpadów komunalnych.

Rozdział 5
Ciekłe odpady komunalne

§16

 1. Na terenach skanalizowanych obowiązkowo wymagane jest podłączenie nieruchomości do sieci miejskiej kanalizacji na warunkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Na terenach skanalizowanych dopuszczalne jest stosowanie szczelnych zbiorników na ciekłe odpady komunalne jedynie na czas określony w przypadku istnienia przeszkód natury technicznej co do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci.
 3. Zwolnienie z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej może nastąpić jedynie w trybie postępowania administracyjnego na wniosek zainteresowanej strony.
 4. Do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych ciekłych na terenach nieskanalizowanych i w gospodarstwach rolnych mogą służyć zbiorniki bezodpływowe z nieprzepuszczalnym dnem i ścianami.
 5. Dopuszcza się stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jeżeli zastosowane w nich technologie są zgodne z przepisami z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska i prawa wodnego.
 6. Jedynym miejscem na które mogą być zrzucane ciekłe odpady komunalne z nieruchomości mieszkalnych są punkty zlewne tych odpadów na terenie oczyszczalni.

Rozdział 6
Częstotliwość, zasady i sposoby usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów użytku publicznego

§17

 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach określonych w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości w gminach, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tejże ustawy.
 3. Ustala się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych na co najmniej:
  1. raz w tygodniu z terenów handlowych, usługowych i dróg intensywnego ruchu pieszego;
  2. raz na dwa tygodnie z pozostałych terenów.
 4. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych stałych przeznaczonych do selekcji podlega uzgodnieniu z firmą transportową i nie może odbywać się w okresie dłuższym niż co dwa miesiące.
 5. Dwa razy w roku dla odpadów wielkogabarytowych. Koszt wywozu każdorazowo zostanie uzgodniony z właścicielem.
 6. Częstotliwość wywozu odpadów ciekłych następuje w ramach indywidualnego zlecenia i w miarę potrzeb.
 7. Wysokość opłat za świadczenie usług wywozu odpadów będzie ustalona w umowie pomiędzy właścicielem lub administratorem nieruchomości a firmą wywozową.

§18

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług jednostki wywozowej w szczególności poprzez okazanie ważnej umowy i dowodów opłacania usługi usuwania odpadów komunalnych.
 2. Fakt nie okazania ww. dokumentów w trakcie dokonywanej kontroli przez upoważnionych przez Burmistrza Miasta Lędziny pracowników lub Straż Miejską może stanowić podstawę do pobrania od właściciela nieruchomości opłaty w związku z obowiązkiem przejęcia przez gminę usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 3. Opłaty z ww. tytułu zostają zwiększone o koszty postępowania.

Rozdział 7
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§19

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
 2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

§20

 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości.
 3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak: place, ulice, chodniki, parkingi, zieleńce, piaskownice i inne.
 4. Psy bez opieki uznawane będą za bezpańskie i podlegać będą wyłapaniu i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
 5. Właściciel psa winien dysponować aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
 6. Zabrania się właścicielowi zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania.
 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów porządkowych ustalonych przez administracje osiedli mieszkaniowych.

Rozdział 8
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

§21

 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli z budynkami wielomieszkaniowymi.
 2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem że:
  1. wszelkie ptactwo, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości,
  2. właściciel zwierzęcia gospodarskiego, które zanieczyściło ulicę, chodnik bądź inne miejsce użyteczności publicznej, obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.
 3. Zwierzęta gospodarskie powinny być przepędzane w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym, szczególnie w obrębie dróg publicznych.
 4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
  1. gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu,
  2. nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób z sąsiednich nieruchomości, uciążliwości takich jak hałas, odory i inne.
 5. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9
Deratyzacja i sposób jej przeprowadzania

§22

 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów mieszkalnych wielorodzinnych, zakładów opieki zdrowotnej, placówki oświatowe są objęte obowiązkową deratyzacją.
 2. Deratyzacja przeprowadzana jest:
  1. wiosenna - od 20 marca do 20 kwietnia każdego roku,
  2. jesienna - od 15 października do 15 listopada każdego roku.
 3. Deratyzacji winny dokonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej wykonania.

Rozdział 10
Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług

§23

 1. Na prowadzenie przez podmioty inne niż miejskie jednostki organizacyjne, działalności polegającej na świadczeniu usług komunalnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
 2. Zezwolenia, o którym jest mowa w ust. 1 udzielane są w drodze decyzji Burmistrza Miasta podmiotowi, który spełnia wymagania zawarte w Uchwale Rady Miasta Lędziny w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych.

Rozdział 11
Zasady finansowania

§24

 1. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala podmiot gospodarczy lub miejska jednostka organizacyjna.
 2. Rada Miasta zastrzega sobie prawo do kontroli wysokości opłat i kosztów związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem czystości na terenie miasta oraz do stosowania niższych stawek opłat przy zachowaniu zasady wyrównania podmiotowi gospodarczemu lub miejskiej jednostce organizacyjnej ewentualnych uzasadnionych strat do wysokości kosztów (w związku z wprowadzoną segregacją odpadów).
 3. Dopuszcza się dwa rodzaje rozliczenia za wywóz nieczystości stałych:
  1. system rejestrowy (od pojemnika) - dotyczy tylko podmiotów gospodarczych,
  2. system ryczałtowy (od osoby).
 4. Dla osób fizycznych za usługi usuwania odpadów stałych zasady, wysokość i miejsce wnoszenia opłat określi i wprowadzi podmiot gospodarczy. Osoby prawne oraz podmioty gospodarcze obowiązane są opłacać usługę raz w miesiącu na podstawie rachunku, faktury, chyba że umowa szczegółowa stanowi inaczej.
 5. Za wywóz czystych surowców wtórnych gromadzonych selektywnie, oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych właściciele nieruchomości nie ponoszą opłat.
 6. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia surowców wtórnych (podlegających selektywnej zbiórce) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę jak za usuwanie komunalnych odpadów stałych.
 7. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług podmiotów gospodarczych lub miejskich jednostek organizacyjnych obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmie miasto pobierając od właścicieli tych nieruchomości opłatę według aktualnie obowiązującego średniego wskaźnika nagromadzenia odpadów.

Rozdział 12
Kontrola

§25

 1. Organem kontroli do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień jest Burmistrz Miasta działający przez podległe mu służby tj. Straż Miejską oraz innych upoważnionych przez Burmistrza pracowników samorządowych.
 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli o której mowa w ust. 1.
 3. Na podstawie ustaleń kontroli organ przeprowadzający kontrolę może:
  1. wydać zarządzenie pokontrolne dla właściciela nieruchomości,
  2. wydać decyzję administracyjną, nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego lub skierować wniosek o ukaranie na drodze postępowania sądowego.

Rozdział 13
Przepisy karne

§26

 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości nie przestrzegających niniejszego Regulaminu Burmistrz Miasta poprzez Straż Miejską może stosować sankcję w oparciu o art. 54, 117, 145, 154 Kodeksu wykroczeń "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych podlega karze grzywny do 5 tysięcy złotych albo karze nagany", oraz art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 1444 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 03:39:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny