Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVII/144/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę + 64 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 494 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany przychodów o kwotę + 430 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/144/04

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
100 Górnictwo i kopalnictwo 35 000   
Wpływy z różnych dochodów 35 000  
801

 

Oświata i wychowanie 27 450  
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 450  
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 800  
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 800  
   OGÓŁEM DOCHODY 64 250  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/144/04

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
700   Gospodarka mieszkaniowa 36 000  
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: 16 000  
wydatki inwestycyjne 16 000  
- dokumentacja techniczna remontu i modernizacji budynku przy ul. Gwarków 2-4 w zakresie właściwym dla Gminy Lędziny 16 000  
70095 Pozostała działalność 20 000  
710   Działalność usługowa   20 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   20 000
801   Oświata i wychowanie 97 450  
80101 Szkoły podstawowe, w tym wydatki inwestycyjne 70 000  
- Modernizacja pokrycia dachowego w SP nr 4 70 000  
80110 Gimnazja 27 450  
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 430 000 51 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 430 000 51 000
wydatki inwestycyjne 430 000 51 000
- Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej stadium wykonalności ( wniosek do UE)   51 000
- opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków 430 000

 

 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 800  
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 800  
       OGÓŁEM WYDATKI 565 250 71 000
    PER SALDO WYDATKÓW 494 250  

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/144/04

Zmiany w przychodach w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
    952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 430 000  
        RAZEM PRZYCHODY 430 000  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:40
Liczba odwiedzin strony: 1025 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 08:28:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny