Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVII/146/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2004 w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 i art. 43 ust. 1, 2 i 10 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Określić wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, których treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonywanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr XXVII/146/04

§1

Osobom i rodzinom wyrażającym gotowość ekonomicznego usamodzielnienia, zwłaszcza osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, którym powiatowy urząd pracy nie przedstawił propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu bądź zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych może zostać przyznana pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§2

Za osoby wymienione w §1 uważa się:

 1. bezrobotnych do 25 roku życia,
 2. bezrobotnych długotrwale,
 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych ,
 5. bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci,
 6. bezrobotnych niepełnosprawnych.

§3

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany w szczególności na:

 1. podjęcie działalności gospodarczej,
 2. wyposażenie bądź doposażenie własnego warsztatu pracy,
 3. przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie organizowane przez inne podmioty niż powiatowy urząd pracy, jeśli jednostka szkoląca zobowiązuje się do przygotowania zawodowego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy a przygotowanie rokuje poprawę sytuacji materialnej.

§4

 1. Zasiłek przyznawany jest przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inną osobę upoważnioną na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 2. Zasiłek przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.

§5

Wniosek, o którym mowa w §4 ust. 2 powinien zawierać:

 1. kwotę wnioskowanych środków,
 2. rodzaj działalności gospodarczej, którą wnioskodawca zamierza podjąć,
 3. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, ewentualnie odbycia szkoleń,
 4. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów, opłat w ramach wnioskowanych środków,
 5. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 7. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt bezrobocia oraz niekorzystania ze środków finansowych na ten sam cel.

§6

 1. Wysokość zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie uzależniona jest od możliwości finansowych MOPS i przedstawionego przez wnioskodawcę planu działalności.
 2. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł.

§7

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie przysługuje osobie ubiegającej się o jego przyznanie, jeśli otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

§8

Osobom i rodzinom, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, może zostać przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu w części lub całości.

§9

 1. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz warunki i termin spłaty określa się w decyzji o przyznaniu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 2. Kwotę i sposób zapłaty określa się tak , aby nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla zobowiązanego, a także nie niweczyła skutków udzielonej pomocy.
 3. Zasiłek niezwrócony w terminie określonym w decyzji podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§10

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo kontrolować czy pomoc przyznana na podstawie niniejszej uchwały została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
 2. W przypadku kiedy zasiłek zostanie wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem podlegać będzie zwrotowi.
 3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi również w przypadku zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia lub zaniechania działalności, na którą przyznano pomoc.

§11

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, od żądania takiego zwrotu bądź ustalić nowe warunki spłaty.

§12

Zwrot wydatków na udzielone świadczenia następuje do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§13

W sprawach zwrotu wydatków poniesionych na udzielenie świadczenia nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy określone w ustawie o pomocy społecznej.

§14

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może być świadczona jeśli odpowiada celom i możliwościom pomocy społecznej i jeśli ta forma pomocy jest ujęta w planie budżetowym Ośrodka po stronie zadań własnych, w danym roku budżetowym.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:40
Liczba odwiedzin strony: 1077 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 19:05:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny