Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVII/149/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonywanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Traci moc uchwała nr III/01/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 30.01.1997 roku w sprawie zasad zwrotu należności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę Lędziny w ramach zadań własnych.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr XXVII/149/04

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

§1

 1. Osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą zostać przyznane świadczenia z pomocy społecznej, pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków poniesionych na ich udzielenie.
 2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się następujące sytuacje:
  • ratowanie zdrowia i życia,
  • wydatki na zakup leków, kosztów leczenia i rehabilitację,
  • wydatki mieszkaniowe, w tym opłaty czynszowe i energetyczne (ochrona przed utratą mieszkania),
  • niezbędne remonty,
  • wydatki na odzież i obuwie,
  • zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego dzieci,
  • wyżywienie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niepełnych i osób starych, chorych i niepełnosprawnych,
  • zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego i podstawowych mebli,
  • zakup opału w okresie zimowym,
  • sprawienie pogrzebu, jeśli nie istnieją uprawnienia do zasiłku pogrzebowego,
  • splot niesprzyjających okoliczności życiowych powodujących niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

§2

Do wydatków, o których mowa w §1 należą wydatki poniesione na następujące świadczenia:

 • usługi,
 • ekonomiczne usamodzielnienie,
 • zasiłek celowy i zasiłek okresowy przyznane pod warunkiem zwrotu,
 • pomoc rzeczową.

§3

 1. Świadczenia wymienione w §2 przyznawane są przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej osoby upoważnionej, na mocy decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 2. Decyzja określa:
  • rodzaj świadczenia,
  • wysokość świadczenia,
  • wysokość należności podlegającej zwrotowi,
  • termin i sposób zwrotu należności,
  • możliwość rozłożenia spłaty na raty ( na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu należności),
  • wysokość rat i terminy ich spłat,
  • pouczenie o konsekwencjach wynikających z nie wywiązywania się z warunków określonych w decyzji.

§4

Wysokość świadczenia uzależniona jest od uzasadnionych kosztów zaspokojenia potrzeb osoby lub rodziny ubiegającej się o jego przyznanie oraz możliwości finansowych Ośrodka, na dzień podjęcia decyzji.

§5

 1. Wysokość i sposób zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia ustala się w porozumieniu z osobą (rodziną) ubiegającą się o jego przyznanie.
 2. Okres spłaty i wysokość rat ustala się z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby (rodziny) ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
 3. Wysokość kwot podlegających zwrotowi określa się w taki sposób, aby nie stanowiła nadmiernego obciążenia i nie niweczyła skutków udzielonej pomocy.
 4. Okres spłaty należności uzależnia się od indywidualnej sytuacji osoby (rodziny) i wysokości przyznanego świadczenia.

§6

W przypadku udzielenia pomocy w formie rzeczowej zwrotowi może podlegać kwota stanowiąca równowartość tej pomocy.

§7

Zwrotu należności należy dokonać do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§8

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, a zwłaszcza kiedy żądanie zwrotu należności za udzielone świadczenia stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyło skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, Dyrektor Ośrodka lub inna osoba upoważniona do wydawania decyzji może w każdym czasie odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§9

Niespłacenie należności w terminie określonym w decyzji powoduje przymusowe jej ściągnięcie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§10

W sprawach zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:40
Liczba odwiedzin strony: 1137 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 03:09:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny