Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVII/150/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2004 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, którego omówienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonywanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Traci moc uchwała nr II/01/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 30.01.1997 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobie zmarłej na terenie miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN-N-0911/556/R/04 wojewody śląskiego z dnia 5.11.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXVII/150/04

Sprawienie pogrzebu osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym

Niniejsza uchwała określa sposób, w jaki odbywa się sprawienie pogrzebu osobom zmarłym.

§1

  1. Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Miasta Lędziny, w tym osobom bezdomnym nie posiadającym rodziny zobowiązanej do alimentacji, innych krewnych, względnie gdy osoby te nie mają możliwości bądź uchylają się od obowiązku sprawienia pogrzebu, przysługuje pogrzeb sprawiony przez gminę.
  2. Postanowienia ustępu 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo prokuratora.

§2

  1. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji.
  2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności ujętych w §1.
  3. Realizację tego świadczenia Ośrodek Pomocy Społecznej zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§3

Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jego życzeniem jeśli jest znane, na cmentarzu tego wyznania lub cmentarzu komunalnym.

§4

Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują przewiezienie zwłok do kaplicy, domu pogrzebowego lub chłodni, zaopatrzenie i ubranie zwłok (znamionujące żałobę), zakup i dostarczenie trumny, przewóz zwłok karawanem, zapewnienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu, oraz zakup kwiatów.

§5

  1. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej, względnie się pokrywane z przysługującego zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego, albo zwracane są przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej, a w przypadku osoby bezdomnej, gminę ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały, do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. W pozostałych przypadkach koszty pogrzebu pokrywa gmina za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:40
Liczba odwiedzin strony: 1120 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 18:55:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny