Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVIII/160/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.10.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę per saldo + 90 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 90 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w wydatkach GFOŚ i GW o kwotę ± 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/160/04

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 167 700  
Wpływy z opłaty targowej - KM 17 700  
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: 150 000  
- od podatku od nieruchomości osób prawnych 40 000  
- od opłaty eksploatacyjnej 110 000  
852 Pomoc społeczna - KM   20 500
Dochody z najmu i dzierżawy   3 200
Wpływy z usług   16 000
Wpływy z różnych dochodów   1 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 800 78 169
Wpływy z usług - KM 21 800  
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje   78 169
   OGÓŁEM DOCHODY 189 500 98 669
  PER SALDO DOCHODÓW 90 831  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/160/04

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
600   Transport i łączność 40 000  
60016 Drogi publiczne gminne, w tym: wydatki inwestycyjne 40 000  
- wykonanie parkingu przy ul. Goławieckiej 10 000  
700   Gospodarka mieszkaniowa 30 000  
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30 000  
756   Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150 000   
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 150 000   
852   Pomoc społeczna 14 900 700
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: wydatki inwestycyjne 700 700
- zakup środków trwałych dla MOPS 700  
85295 Pozostała działalność - KM, w tym: 14 200  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 900  
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268 300 411 669
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 126 000 411 669
wydatki inwestycyjne    
- Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej stadium wykonalności ( wniosek do UE)   333 500
- Rozbudowa systemu kanalizacji w Lędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy   78 169
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000  
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: wydatki inwestycyjne 27 500  
- oświetlenie ul. Czapli 27 500  
90095 Pozostała działalność - KM 4 800  
90095 Pozostała działalność - UM 70 000  
       OGÓŁEM WYDATKI 503 200 412 369
    PER SALDO WYDATKÓW 90 831  

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/160/04

Zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
      WYDATKI    
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000 40 000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40 000 40 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych    
- budowa oczyszczalni Lędziny   40 000
- program ograniczenia niskiej emisji. Modernizacja i remont kotłowni w Izbie Porodowej w Lędzinach 40 000  
        RAZEM WYDATKI 40 000 40 000

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:42
Liczba odwiedzin strony: 1055 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 20:33:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny