Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVIII/161/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.10.2004 w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwalić zasady i tryb przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Traci moc uchwała nr XXXIII/04/98 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 23.04.1998 r. w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych w odniesieniu do żywienia dzieci.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVIII/161/04

Zasady i tryb przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży

§1

 1. Dzieciom i młodzieży głodnym, niedożywionym bądź pochodzącym ze środowisk szczególnie zagrożonych demoralizacją, zaniedbanych wychowawczo i opiekuńczo, należy przyznać pomoc w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.
 2. W razie niemożności zapewnienia gorącego posiłku należy go zastąpić kanapką ze szklanką mleka, herbaty, soku owocowego lub jogurtu.

§2

Pomoc, o której mowa §1 przyznaje się dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkół ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych.

§3

Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie dzieciom i młodzieży, jeśli dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą.

§4

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być realizowana w formie zakupu posiłków.

§5

Pomoc, o której mowa w §1 przyznawana jest ze środków własnych gminy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów na zasadach określonych w przepisach szczególnych bądź wynikających z ustaleń zawartych w programach rządowych.

§6

 1. Pomoc w postaci zakupu posiłku przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, przedstawiciela szkoły, do której uczęszcza dziecko lub innych osób czy instytucji posiadających wiedzę o potrzebie dożywiania dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 2. Decyzja określa:
  • imię, nazwisko i adres dziecka,
  • czas, na który została przyznana pomoc w formie zakupu posiłku,
  • nazwę placówki żywieniowej,
  • sposób realizacji zakupu.
 3. Decyzja nie musi zawierać informacji o wysokości kwoty przyznanego świadczenia. Wysokość kwoty ustala się po rozliczeniu z placówką żywieniową ilości faktycznie zrealizowanych posiłków na podstawie imiennych wykazów dzieci, którym przyznano pomoc w postaci zakupu posiłku.

§7

 1. W przypadkach szczególnych, kiedy dochód rodziny przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie można przyznać bezpłatne świadczenie w formie zakupu gorącego posiłku.
 2. Za przypadki szczególne uważa się wyjątkowe zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze spowodowane ciężką chorobą, w tym chorobą alkoholową, zaburzeniami psychicznymi, długotrwałą nieobecnością bądź śmiercią któregoś z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 3. W sytuacjach, o których mowa w punkcie 1 i 2 decyzje o przyznaniu świadczenia podejmuje się kolegialnie w zespole w składzie: pracownik socjalny, kierownik Działu Świadczeń Społecznych, dyrektor Ośrodka.

§8

W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:42
Liczba odwiedzin strony: 1206 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:31:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny