Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIX/162/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę per saldo + 53 057,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 53 057,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/162/04

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   22 800,00
Wpływy z opłaty produktowej   22 800,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 857,55  
Wpływy z opłaty produktowej 22 800,00   
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 057,55   
   OGÓŁEM DOCHODY 75 857,55 22 800,00
  PER SALDO DOCHODÓW 53 057,55  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/162/04

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
600   Transport i łączność 53 000,00 6 000,00
60016 Drogi publiczne gminne, w tym: wydatki inwestycyjne 53 000,00 6 000,00
- Nawierzchnia drogi Zawiszy Czarnego między ul. Sobieskiego i Kontnego 37 000,00  
- Budowa parkingu przy poczcie w Hołdunowie   6 000,00
- Modernizacja i rozbudowa targowiska miejskiego 16 000,00  
750   Administracja publiczna 3 000,00  
75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym wydatki inwestycyjne 3 000,00  
- Zakup środków trwałych 3 000,00  
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3 000,00
75403 Jednostki terenowe Policji   3 000,00
801   Oświata i wychowanie 124 880,00  
80101 Szkoły podstawowe, w tym 100 000,00  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 000,00  
80104 Przedszkola, w tym 20 000,00  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 000,00  
80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 880,00  
852   Pomoc społeczna 7 000,00  
85295 Pozostała działalność, w tym wydatki inwestycyjne 7 000,00  
- rozbudowa budynku Kuchni Miejskiej - opracowanie koncepcji adaptacji kuchni dla prowadzenia usług kateringowych 7 000,00  
854   Edukacyjna opieka wychowawcza   4 880,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   2 680,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów   2 200,00
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 220 942,45
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym wydatki inwestycyjne 100 000,00 220 942,45
- Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej - studium wykonalności   220 942,45
- opracowania, dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków. 100 000,00  
926   Kultura fizyczna i sport 30 000,00 30 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym 30 000,00 30 000,00
- dotacje   30 000,00
       OGÓŁEM WYDATKI 317 880,00 264 822,45
    PER SALDO WYDATKÓW 53 057,55  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:42
Liczba odwiedzin strony: 1065 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny