Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIX/166/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Traci moc uchwała nr CL XXVII/12/2000 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 28.12.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr XXIX/166/04

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

§1

Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej "usługami" z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi.

§2

 1. Usługi o których mowa w §1 przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.
 2. Decyzję wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź inna osoba upoważniona.
 3. Decyzja określa wymiar i zakres przyznanych usług, okres na który zostały przyznane, koszt godziny usługi oraz wysokość odpłatności ze strony świadczeniobiorcy.

§3

 1. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w ośrodku wsparcia bądź w mieszkaniu chronionym.
 2. Usługi mogą być świadczone w dni powszednie, ale także w dni wolne od pracy.

§4

 1. Usługi o których mowa w §1 wykonywane są przez organizacje pozarządowe lub firmę, którą wyłoniono w ramach konkursu lub przetargu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
 2. Koszt usługi wynika z oferty wybranej w przetargu.

§5

 1. Wymiar i zakres usługi ustala, w zależności od rodzaju schorzenia i stopnia braku samodzielności, lekarz rodzinny lub lekarz odpowiedniej specjalności w porozumieniu ze świadczeniobiorcą.
 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może ograniczyć wymiar usług zleconych przez lekarza, jeśli dysponuje niewystarczającymi środkami finansowymi przyznanymi w budżecie na realizację tej formy świadczeń.

§6

Wysokość odpłatności, którą ponoszą świadczeniobiorcy za usługi zależy od:

 1. rodzaju usług,
 2. dochodu na osobę w rodzinie,
 3. sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samotnie lub w rodzinie),
 4. posiadania osób zobowiązanych do alimentacji.

§7

Odpłatności za usługi nie ponoszą świadczeniobiorcy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

§8

Świadczeniobiorcy, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium dochodowe określonego w §7 ponoszą odpłatność na następujących zasadach:

Lp. % kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej
Osoba
samotna
Osoba samotnie
gospodarująca
Osoba
w rodzinie
1 100,1 - 150 0 5 15
2 150,1 - 200 5 10 30
3 200,1 - 250 10 15 45
4 250,1 - 300 25 30 60
5 300,1 - 350 50 60 100
6 350,1 - 400 70 90 100
7 powyżej 400 100 100 100

§9

Różnicę pomiędzy kosztem pełnej usługi a odpłatnością ze strony świadczeniobiorcy ponosi gmina.

§10

W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np.:

 • korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług specjalistycznych,
 • konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia czy wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • korzystanie z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jednego członka rodziny,
 • zdarzenie losowe,

osoba objęta pomocą w postaci usług, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona na czas określony z częściowego lub całkowitego ponoszenia odpłatności za świadczone usługi.

§11

 1. Podstawą do obliczenia odpłatności ze strony świadczeniobiorcy są karty pracy osób świadczących usługi.
 2. Odpłatność za usługi wnoszona jest przez świadczeniobiorców na ręce uprawnionego przedstawiciela podmiotu świadczącego usługi, w terminie przez niego określonym.

§12

Jakość i terminowość świadczonych usług podlega kontroli ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:43
Liczba odwiedzin strony: 1048 (ostatnie odwiedziny 2020.08.04 10:03:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny