Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXX/169/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.12.2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień z podatków i opłat lokalnych na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18 i art. 19 pkt 1d ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 46 poz. 794 z 2004 r.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustalić wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów - zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. podatek płatny do 30 czerwca.

§3

Ustalić wysokość jednorazowej opłaty administracyjnej - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4

Zarządzić pobór podatków i opłat lokalnych na terenie miasta w drodze przekazów pocztowych, wpłat i przelewów bankowych oraz wpłat gotówki do kasy Urzędu Miasta:

 1. dla podatników indywidualnych numer konta bankowego będzie wskazany w decyzji podatkowej,
 2. osoby prawne zostaną powiadomione oddzielnym pismem ze wskazaniem numeru konta bankowego.

§5

Zwolnić z podatków i opłat lokalnych grunty, lasy, budynki i budowle oraz ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

§6

Zwolnić z podatków budowle, linie przesyłowe i rozdzielcze służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiące mienie komunalne.

§7

Zwolnić z podatków grunty, budynki i budowle oraz ich części zajęte na:

 1. potrzeby administracji jednostek samorządu terytorialnego,
 2. potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez podmioty dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§9

Traci moc uchwała nr LXXXIX/12/03 z dnia 11 grudnia 2003 r.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/169/04

I. Grunty

 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł,
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. - 3,40 zł,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. - 0,12 zł.

II. Budynki lub ich części

 1. mieszkalne od 1 m2 pow. - 0,52 zł,
 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. - 16,60 zł,
 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. - 7,00 zł,
 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 pow. - 3,20 zł,
 5. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. - 3,80 zł.

III. Budowle

 1. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od wartości) - 2%.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/169/04

 1. Podatek od posiadania psa - 35,00 zł.
 2. Opłata administracyjna od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 100,00 zł.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:43
Liczba odwiedzin strony: 992 (ostatnie odwiedziny 2020.08.14 02:39:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny