Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXX/170/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.12.2004 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M. P. z 2004 r. nr 43, poz. 753) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2004 r. nr 46 poz. 794), Rada Miasta uchwala:

§1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł,
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750,00 zł,
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 000,00 zł,
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie - 800,00 zł,
  2. ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1 200,00 zł,
 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 600 zł,
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc - 500,00 zł,
  • równo lub więcej niż 30 miejsc - 1 300,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała Rady Miasta nr XC/12/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/170/04

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku
(w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Dwie osie
12 15  1 650,00 1 880,00
15   1 980,00 2 250,00
Trzy osie
12 19 1 390,00 1 580,00
19 23 1 670,00 1 920,00
23   1 890,00 2 150,00
Cztery osie i więcej
12 27 1 490,00 1 690,00
27 29 1 710,00 1 940,00
29   1 760,00 2 452,80

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/170/04

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku
(w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Dwie osie
12 25 1 028,00 1 160,00
25 31 1 240,00 1 470,00
31   1 440,00 1 937,76
Trzy osie
12 40 1 730,00 1 818,00
40   1 910,00 2 548,65

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/170/04

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Stawka podatku
(w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Jedna oś
12 25 1 234,00 1 250,00
25   1 300,00 1 400,00
Dwie osie
12 28 1 234,00 1 260,00
28 33 1 300,00 1 380,00
33 38 1 360,00 1 438,00
38   1 540,00 1 760,00
Trzy osie
12 38 1 390,00 1 439,00
38   1 580,00 1 650,00

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:43
Liczba odwiedzin strony: 1040 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 21:13:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny