Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXXI/176/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2004 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych miasta Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71 poz. 733 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu miasta Lędziny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr LXXVII/12/95 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 28.12.1995 r. w sprawie regulaminu przydzielania lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lędziny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/176/04

I. Postanowienia ogólne

§1

Mieszkaniowy zasób Miasta Lędziny tworzą lokale komunalne oraz socjalne, znajdujące się w budynkach stanowiących własność miasta nad którymi zarząd w imieniu miasta sprawuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. z siedzibą w Lędzinach ul. 25-Lecia 21.

§2

Mieszkania komunalne Miasta Lędziny obejmują:

 1. Lokale mieszkalne komunalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. "O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" wynajmowane na czas nieoznaczony.
 2. Lokale socjalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz wyodrębnione z mieszkaniowego zasobu Miasta Lędziny.

§3

O oddawaniu w najem lokali komunalnych decyduje Burmistrz Miasta Lędziny po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej oraz Planowania Przestrzennego kierując się zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały.

II. Kryteria wyboru osób, z którymi mogą być zawarte umowy na czas nieoznaczony i umowy najmu lokali socjalnych

§4

Mieszkania komunalne oddaje się w najem tylko mieszkańcom Miasta Lędziny którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i ponadto spełniają kryteria określone w §6 niniejszego załącznika uchwały.

§5

Przez mieszkańców Miasta Lędziny, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się w szczególności:

 1. Osoby zamieszkujące w lokalach, nie nadających się na stały pobyt ludzi lub osoby, które utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak: pożar, klęska żywiołowa itp.
 2. Osoby pełnoletnie nie posiadające tytułu prawnego do samodzielnego mieszkania, mieszkające w lokalu, w których na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej pokoi.
 3. Osoby będące najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Lędziny, w których na jednego członka rodziny wnioskodawcy przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej liczonej jako powierzchnię łączną pokoi.
 4. Osoby opuszczające domy dziecka, rodzinne domy dziecka, domy opieki społecznej.
 5. Osoby niepełnosprawne, które posiadają:
  1. I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności,
  2. II grupę inwalidzką lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wynikający z dysfunkcji narządu ruchu,
  3. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 6. Osobom wymienionym w pkt 5, powierzchnię mieszkalną pokoi obliczoną w pkt. 3 powiększa się o 6 m2 na każdą osobę niepełnosprawną.

§6

 1. Lokale mieszkalne komunalne wynajmuje się osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, których średni dochód na 1 członka rodziny w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku o najem lokalu nie przekracza:
  • w gospodarstwie jednoosobowym - 125% najniższej emerytury,
  • w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury,

  w przeliczeniu na 1 osobę.

 2. Lokale socjalne wynajmuje się osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, których dochód w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu nie przekracza:
  • w gospodarstwie jednoosobowym - 75% najniższej emerytury,
  • w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najniższej emerytury,

  w przeliczeniu na 1 osobę.

 3. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się wszelkie przychody wnioskodawcy, oraz członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

§7

 1. Część lokali komunalnych przeznacza się na lokale socjalne.
 2. Lokale socjalne wynajmuje się na czas oznaczony.
 3. Umowę o najem lokalu socjalnego zawiera się z osobami uprawnionymi, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochody nie przekraczają wysokości określonej w §6 pkt 2.
 4. Umowy najmu z osobami o których mowa w pkt 3 przedłuża się na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
 5. Osoby, których dochód po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa najmu lokalu socjalnego, nie uzasadnia przedłużenia umowy, do czasu opróżnienia lokalu mieszkaniowego, uiszczają odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego, do wysokości stawki obowiązującej w zasobach komunalnych.

§8

Lokale socjalne są wynajmowane w pierwszej kolejności osobom, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej w §6 pkt 2 a ponadto:

 1. Zobowiązane są do opróżnienia lokalu na mocy wydanych i nie wykonanych prawomocnych orzeczeń sądowych, oraz ostatecznych decyzji administracyjnych do wykonania których zobowiązany jest organ gminy w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także, którym Sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego w oparciu o przepisy ustawy "o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego".
 2. Utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożar, powódź itp.) lub zamieszkują w lokalach nienadających się na stały pobyt ludzi.
 3. Osobom bezdomnym - mieszkańcom miasta.
 4. Opuściły dom dziecka, opieki społecznej lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności.
 5. Za którymi przemawiają zasady współżycia społecznego.

§9

Umowy najmu lokali mieszkalnych komunalnych na czas nieoznaczony zawiera się w pierwszej kolejności z osobami, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej w §6 pkt 1, a ponadto:

 1. którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego na mocy przepisów ustawowych,
 2. posiadają kwalifikacje lub umiejętności, których brak występuje na terenie miasta,
 3. zobowiązują się do przeprowadzenia remontu kapitalnego lokalu na własny koszt,
 4. utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożar, powódź itp.),
 5. za którymi przemawiają zasady współżycia społecznego.

§10

Kolejność pozostałych osób, z którymi mogą być zawierane umowy najmu lokalu mieszkaniowego lub socjalnego ustala się z uwzględnieniem trudnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawców, potwierdzonej pozytywną opinią Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego.

§11

W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych względami społecznymi, można przyznać prawo najmu do lokalu osobom innym niż wymienione w niniejszym rozdziale, jeżeli Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego rozpatrując wniosek o najem lokalu dla takiej osoby, zaopiniuje go pozytywnie.

III. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych w nowych budynkach lub nowo zaadaptowanych budynkach mieszkalnych

§12

Lokale mieszkalne mieszczące się w nowo wybudowanych lub nowo zaadaptowanych budynkach mieszkalnych przeznacza się dla rodzin zamieszkałych w lokalach komunalnych, a ubiegających się o zamianę na inny lokal.

§13

Pierwszeństwo do otrzymania lokalu w drodze zamiany, o której mowa w §12 przysługuje wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu,
 2. złożą wniosek o zamianę,
 3. nie zalegają z opłatami za dotychczas zajmowany lokal,
 4. osiągają średni dochód na członka rodziny nie niższy niż określony w §6 pkt 1.

§14

W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków o zamianę lokali, o których mowa w §12 jest większa niż ilość lokali przewidzianych do dokonania takiej zamiany pierwszeństwo ustala się w oparciu o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego, warunków mieszkaniowych i finansowych osób ubiegających się o zamianę w trybie §12.

IV. Zamiany lokali mieszkalnych

§15

 1. Najemcy lokali komunalnych, z którymi zawarte zostały umowy na czas nieoznaczony, mogą dokonać w oparciu o zgodnie złożone wnioski, zamiany zajmowanych lokali jak również zamiany na lokale w innych zasobach.
 2. Zamiana lokali mieszkalnych, o których mowa w pkt 1 wymaga pisemnej zgody właściciela po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy tych lokali na jej dokonanie.
 3. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal lub dom stanowiący przedmiot własności odrębnej, wymaga ważności umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 4. Zamiana lokalu wymaga zgody właściciela na zawarcie umowy najmu lokalu ze wskazaną przez dotychczasowego najemcę osobą.

§16

 1. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez Miasto Lędziny lokalu wolnego w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcę.
 2. O zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na większe mogą ubiegać się osoby, osiągające średni dochód na członka rodziny nie niższy niż określony w §6 pkt 1.
 3. Zamiana lokalu, o której mowa w pkt 1 może zostać dokonana tylko i wyłącznie wtedy, gdy Miasto Lędziny posiada warunki możliwe do jej realizacji.
 4. W pierwszej kolejności o zamianę zajmowanego lokalu na inny mogą ubiegać się osoby:
  1. zamieszkujące w lokalu, który po opróżnieniu podlegać będzie najmowi jako lokal socjalny,
  2. których względy zdrowotne, ważne powody rodzinne lub społeczne uzasadniają dokonanie zmiany na lokal równorzędny poza kolejnością,
  3. wnioskujące o zmianę zajmowanego lokalu na lokal mniejszy od dotychczas zajmowanego,
  4. które z uwagi na sytuację rodzinną wnioskują o podział zajmowanego lokalu o większej powierzchni użytkowej na dwa odrębne mniejsze lokale.
 5. Warunkiem dokonania zamiany lokali mieszkalnych jest brak zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu.

V. Zasady najmu lokalu opuszczonego przez najemcę na skutek śmierci lub z innych przyczyn

§17

 1. Jeżeli po rozwiązaniu umowy najmu przez najemcę, który zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe poza lokalem położonym w tej samej lub pobliskiej miejscowości w lokalu pozostały jego dzieci, wstępni lub pełnoletnie rodzeństwo, może być z nimi zawarta umowa najmu lokalu z zastosowaniem stawek czynszu określonych przez Burmistrza Miasta Lędziny pod warunkiem, że w lokalu nie występują zaległości w opłatach czynszowych, a osoby te spełniają kryteria określone w rozdziale II niniejszego załącznika uchwały.
 2. Pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
 3. Prawo najmu może być przyznane osobom, o których mowa w pkt 1 i 2, jeżeli zameldowane były w lokalu na pobyt stały i faktycznie w nim zamieszkiwały przez okres nie krótszy niż 2 lata przed rozwiązaniem stosunku najmu przez najemcę.
 4. Postanowienia pkt 1-3 nie dotyczą osób ubiegających się o lokal, które w chwili rozwiązania umowy najmu lokalu przez dotychczasowego najemcę miały tytuł prawny do zajmowanego innego lokalu mieszkalnego (dot. również współmałżonka osoby ubiegającej się o lokal).

§18

 1. W przypadku, gdy z uwagi na wyprowadzenie się najemcy lokalu, w lokalu tym pozostanie współmałżonek lub były współmałżonek nie będący współnajemcą lokalu, który faktycznie w nim zamieszkiwał i nie posiadał tytułu prawnego do innego lokalu z osobą taką można zawrzeć umowę najmu ze stawką czynszu określoną zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny dla lokali komunalnych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą, o której mowa w pkt 1 jest rozwiązanie umowy z najemcą, który lokal opuścił.

VI. Najem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

§19

 1. Lokale mieszkalne należące do zasobów komunalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 przekazane przez dotychczasowego najemcę do dyspozycji wynajmującego, mogą być oddawane w najem za zapłatą czynszu, którego wysokość ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego ogłoszonego przez Burmistrza, przy czym stawkę wyjściową stanowi czynsz naliczony w wysokości 3% aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu.
 2. W przypadku, gdy w lokalu o powierzchni powyżej 80 m2 - z uwagi na zaspokojenie przez najemcę potrzeb mieszkaniowych poza lokalem - pozostali rodzice, dzieci lub pełnoletnie rodzeństwo najemcy, z osobami tymi mogą być zawarte umowy najmu ze stawką czynszu określoną zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny dla lokali komunalnych, po spełnieniu przez te osoby warunków wynikających z przepisów §17 niniejszego załącznika uchwały.
 3. Regulamin przetargu, o którym mowa w pkt 1 określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

VII. Tryb rozporządzania, załatwiania oraz opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych

§20

 1. Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego mieszkaniowego są przyjmowane przez Kancelarię Urzędu Miasta Lędziny.
 2. Wnioski, o których mowa w pkt 1 w miarę ich składania podlegają wstępnej ocenie w celu ustalenia, czy warunki mieszkaniowe i dochód wnioskodawcy uprawniają go do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego, czy socjalnego.

§21

Kancelaria Urzędu Miasta Lędziny nie przyjmuje wniosków od osoby, która posiada tytuł prawny do innego lokalu lub nie jest mieszkańcem miasta Lędziny.

§22

 1. Wnioski mieszkaniowe podlegają opiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego.
 2. Komisja wyraża swoją opinię wskazując spośród osób ubiegających się o najem lokalu te osoby, które z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe lub inne ważne względy społeczne powinny otrzymać lokal w pierwszej kolejności.
 3. Opinię Komisji wpisuje się na wniosku mieszkaniowym oraz odnotowuje w protokole z posiedzenia komisji.

§23

 1. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego ustala listę podstawową osób uprawnionych do najmu lub zamiany lokali na dany rok, kwalifikuje wnioski dokonując w razie wątpliwości wizję lokali u wnioskodawców.
 2. W oparciu o dokonaną kwalifikację Komisja ustala listę osób którym przyznano prawo najmu lub zamiany na dany rok.
 3. Wnioskodawcy, którzy w wyniku dokonanej kwalifikacji otrzymali negatywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego z uwagi na nie spełnienie warunków zostaną poinformowani o odmowie zawarcia umowy najmu.

§24

 1. Postanowienie §23 pkt 1 dotyczy również wnioskodawców ubiegających się o zamianę zajmowanego lokalu na większy lokal mieszkalny z zasobu Miasta Lędziny.
 2. Postanowienie §23 pkt 1 nie dotyczy wnioskodawców ubiegających się o zamianę lokalu na zasadach rozdziału III załącznika nr 1 uchwały.
 3. Ubiegającym się o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu na lokal mniejszy lub równorzędny, lecz na niższej kondygnacji, z uwagi na stan zdrowia, względy społeczne lub rodzinne, może być oddany lokal poza kolejnością, pod warunkiem pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego.
 4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 sporządza się listę dodatkową.

§25

 1. Kolejna kwalifikacja złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokalu obywa się wtedy, jeżeli z ustalonej przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Planowania Przestrzennego listy podstawowej przydziały mieszkań na dany rok kalendarzowy, zostały zrealizowane.
 2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Planowania Przestrzennego może dokonać kwalifikacji dodatkowej w przypadku, gdy z listy podstawowej zostały zrealizowane przydziały lub zamiany na rzecz osób oczekujących na daną kategorię lokalu. Przy dokonywaniu tej kwalifikacji Komisja bierze pod uwagę tylko te wnioski - w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu danej kategorii - które nie spowodują nadmiernego zagęszczenia lokalu.
 3. Listy dodatkowe sporządzone będą również w przypadku, kiedy sytuacja wnioskodawcy uzasadnia konieczność udzielenia pomocy mieszkaniowej poza kolejnością. W takich przypadkach prawo zwołania dodatkowej Komisji przysługuje Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§26

 1. Z wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego sporządza się projekt listy osób uprawnionych.
 2. Projekt listy, o którym mowa w pkt 1 po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Lędziny podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny na okres 14 dni i umieszczeniu na stronach Biuletynu Informacyjnego Lędziny "BIL".
 3. W okresie, o którym mowa w pkt 2 przyjmowane będą odwołania osób, które w wyniku kwalifikacji Komisji nie zostały ujęte w projekcie listy na dany rok.
 4. Odwołania, o których mowa w pkt 3 podlegają ponownemu rozpatrzeniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego.
 5. Postanowienia pkt 1-4 nie dotyczą sytuacji, gdy w ciągu roku sporządzone są listy dodatkowe, w przypadku pozyskania nowych lokali.

§27

Po rozpatrzeniu odwołań przez Burmistrza Miasta Lędziny, ostateczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego na dany rok, podane będą do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 30 dni, oraz umieszczenie ich na stronach Biuletynu Informacyjnego Lędziny "BIL".

§28

Kwalifikacja wniosków mieszkaniowych na daną kategorię lokalu uzależniona jest od faktycznych możliwości Miasta Lędziny.

§29

Osoby umieszczone na listach przydziału i zamian lokali komunalnych, które 3-krotnie odmówią zawarcia umowy o najem wskazanego lokalu mieszkalnego zostaną wykreślone z listy.

§30

 1. W razie zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź itp., oraz innej sytuacji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, osobie, która utraciła możliwość zamieszkania w dotychczasowym lokalu - Burmistrz Miasta Lędziny może oddać w najem lokal zamienny na czas usunięcia awarii lub zagrożenia.
 2. Po usunięciu przyczyn, o których mowa w pkt 1, na wniosek osoby, która otrzymała lokal zamienny można przydzielić tej osobie na czas nieokreślony lokal, który zajmowała jako lokal zamienny pod warunkiem iż lokal z którego nastąpiło wykwaterowanie jest lokalem komunalnym i zostanie zwrócony do mieszkaniowego zasobu Miasta Lędziny.

§31

 1. Z zasobu mieszkaniowego Miasta Lędziny - Burmistrz może przekazać do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach lokal mieszkalny celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 2. Podjęcie decyzji przez Burmistrza Miasta Lędziny następuje na uzasadniony pisemny wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§32

 1. W mieszkaniowym zasobie miasta wydziela się lokale w Domach Nauczyciela przeznaczone do wynajmowania nauczycielom i innym pracownikom oświaty, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Miasta Lędziny.
 2. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych o których mowa w pkt. 1 określa Burmistrz Miasta Lędziny.

§33

 1. Najemcy lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lędziny mają obowiązek przestrzegania regulaminu porządku domowego, który ustala zarządca budynku.
 2. Regulamin, o którym mowa w pkt 1 winien zostać podany do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:44
Liczba odwiedzin strony: 1440 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 14:37:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny