Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXXI/177/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXI/112/04 z dnia 26.02.2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dotychczasową treść §2 ustanowić pkt 1. Wprowadzić do §2 pkt 2 o treści:

"Dyrektor Przedszkola w szczególnych przypadkach może zwolnić rodziców (opiekunów) z opłaty stałej na czas obejmujący cały rok szkolny lub jego część. Przesłankami zwolnienia mogą być: trudna sytuacja materialna, przypadki losowe.".

§2

Wprowadzić do §2 pkt 3 o treści:

"W celu sprawdzenia rzeczywistej sytuacji materialnej i losowej dyrektor przedszkola powoła komisję składającą się z trzech członków, z czego dwóch członków będzie pracownikami przedszkola, jeden przedstawicielem Urzędu Miasta - która dokonuje analizy przedstawionych dokumentów. Dyrektor może zwrócić się do MOPS o wydanie opinii w sprawie sytuacji rodziny (opiekuna).".

§3

Wprowadzić do §2 pkt 4 o treści:

"Dyrektor przedszkola po zapoznaniu się z opinią powołanej komisji (MOPS) zwalnia rodzica (opiekuna) z opłaty lub odmawia zwolnienia. Zwolnienie wymaga zatwierdzenia przez burmistrza miasta w formie zarządzenia.".

§4

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:44
Liczba odwiedzin strony: 998 (ostatnie odwiedziny 2020.08.05 03:50:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny