Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXII/189/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz. 710), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić wysokość diety za udział w pracach Rady Miasta Lędziny w poniższy sposób:

Podstawą dla ustalenia tegorocznej miesięcznej wysokości diet jest 75% (dla gmin 15 tys. - 100 tys.) półtora krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonej przez ustawę budżetową na dany rok budżetowy. Wysokości diet odpowiednio wynoszą dla:

  1. przewodniczącego Rady Miasta - 60% podstawy miesięcznie,
  2. wiceprzewodniczącego Rady Miasta - 40,1% podstawy miesięcznie,
  3. przewodniczącego komisji - 8,7% podstawy za każdy udział w posiedzeniu komisji,
  4. radnego - 6,9% podstawy za każdy udział w posiedzeniu komisji,
  5. radnego - 8,7% podstawy za udział z sesji.

§2

Traci moc uchwała nr XLVIII/04/99 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 29.04.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza rady oraz uchwała nr VI/11/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza rady.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2005 r.

Uzasadnienie

W związku z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy jak również z faktem, iż w chwili obecnej nie funkcjonuje zarząd, a w skład komisji wchodzą radni Rady Miasta, dotychczas obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 29.04.1999 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza rady kwestie ustalenia wysokości diet radnych oraz z dnia 28.11.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza rady wymagają nowego uregulowania.

Proponowany projekt uchwały zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem za podstawę dla ustalenia wysokości diety przyjmuje 75% półtora krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określone przez ustawę budżetową na dany rok budżetowy. W 2005 r. podstawa obliczenia diety dla miasta Lędziny wynosi 1 913,87 zł.

Proponowane wskaźniki procentowe zostały przyjęte na poziomie wysokości kwot dotychczas wypłacanych diet. Podjęcie proponowanej uchwały nie niesie za sobą znaczących zmian finansowych. Uchwała ma charakter porządkowo-regulujący.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:06
Liczba odwiedzin strony: 1172 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 12:55:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny