Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIV/193/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 48, art. 109, art. 112, art. 116, art. 118, art. 122, art. 123, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401, art. 405 i 406, art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 rok w następujących wysokościach:

 • dochody ogółem w kwocie 25 837 583 zł,
 • wydatki ogółem w kwocie 28 270 583 zł,

w tym:

 1. dochody własne w kwocie 24 130 271 zł, z czego:
  • subwencja oświatowa w kwocie 6 452 931 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. wydatki własne bieżące w kwocie 22 693 720 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 442 790 zł,
  • dotacje w kwocie 649 000 zł, z czego:
   • dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 364 000 zł,
   • dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 285 000 zł,
  • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 90 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2,

 3. wydatki majątkowe własne (w całości inwestycje) w kwocie 3 869 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 1 436 838 zł, wydatki bieżące w kwocie 1 436 838 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95 886 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 4,

 5. dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w kwocie 194 011 zł, wydatki bieżące w kwocie 194 562 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 148 780 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 5,

 6. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 463 zł, wydatki w kwocie 76 463 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 508 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budżetu wynosi - 2 433 000 zł i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody):

 • z pożyczki + 700 000 zł,
 • z kredytu + 430 000 zł,
 • z tytułu innych rozliczeń krajowych (zaciągniętych w latach poprzednich a niespłaconych pożyczek i kredytów) w kwocie + 1 303 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (zaciągnięte w latach poprzednich a niespłacone pożyczki i kredyty) w kwocie + 1 333 520 zł przeznacza się na (rozchody):

 • spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 333 520 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6

Uchwala się plan środków specjalnych obowiązujący na okres przejściowy od 1.01.2005 r. do 31.03.2005 r. który:

 • w przychodach wyniesie 78 336 zł,
 • w wydatkach wyniesie 89 715 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych, który:

 • w przychodach wyniesie 360 900 zł,
 • w wydatkach wyniesie 355 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW:

 • w przychodach w kwocie 800 000 zł,
 • w wydatkach w kwocie 3 423 560 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu,
 2. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
 4. udzielania poręczeń do kwoty 100 000 zł,
 5. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu i zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§10

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§11

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/193/05

Dochody własne na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/193/05

Wydatki własne bieżące na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/193/05

Wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne) na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/193/05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/193/05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/193/05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/193/05

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/193/05

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych obowiązujący na okres przejściowy od 1.01.2005 do 31.03.2005 roku

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/193/05

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIV/193/05

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2005 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:07
Liczba odwiedzin strony: 1227 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 08:06:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny