Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIV/197/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. nr 166 poz. 1612), Rada Miasta uchwala:

§1

W związku z przeprowadzeniem na podstawie przepisów art. 4a ust. 1 oraz art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§2

 1. Konsultacje, o których mowa w §1 zwane dalej konsultacjami przeprowadza się dla mieszkańców miasta Lędziny w okresie od 1 marca 2005 r. do 22 marca 2005 r.
 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej poprzez przedstawienie każdemu dorosłemu mieszkańcowi miasta Lędziny propozycji zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit celem ustosunkowania.
 3. Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych zawierających następujące rubryki:
  1. liczba porządkowa,
  2. imię i nazwisko uprawnionego do głosowania,
  3. wariant I - pozostawienie dotychczasowej nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit,
  4. wariant II - zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit,
  5. głos wstrzymujący się.
 4. Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach wyraża swój głos poprzez złożenie podpisu w rubryce formularza konsultacyjnego w jednej z rubryk od 3-5 wykreślając jednocześnie pozostałe rubryki.
 5. Każdą stronę formularza konsultacyjnego podpisuje burmistrz miasta. Podpis burmistrza miasta oznacza poświadczenie złożonych podpisów mieszkańców.
 6. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do uchwały.

§3

Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez oddanie głosu w Urzędzie Miasta Lędziny. Szczegóły udziału mieszkańców w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji zostaną określone w ogłoszeniu podanym do publicznej wiadomości.

§4

Z przeprowadzonych konsultacji burmistrz miasta sporządzi protokół zawierający następujące dane:

 1. datę rozpoczęcia konsultacji oraz datę ich zakończenia,
 2. liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania na dzień 22 marca 2005 r. w mieście Lędziny,
 3. liczbę mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach, tj. złożyli podpis pod jednym z wariantów wymienionych w §2 ust. 3 i 4,
 4. frekwencję, tj. stosunek liczby mieszkańców miasta Lędziny biorących udział w konsultacjach pkt 3 protokołu do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania (pkt 2) protokołu wyrażony w %,
 5. liczbę mieszkańców, którzy opowiedzieli się za wariantem I,
 6. liczbę mieszkańców, którzy opowiedzieli się za wariantem II,
 7. głosów wstrzymujących się,
 8. data sporządzenia protokołu i podpis burmistrza miasta.

§5

Wynik konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu sporządzenia protokołu, o którym mowa w §4.

§6

O przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w gazecie lokalnej "BIL" w miesiącu marcu 2005 r.

§7

Po konsultacjach Rada Miasta Lędziny podejmie decyzję o ewentualnym wystąpieniu do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody śląskiego z wnioskiem w sprawie zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i przewodniczącemu Rady.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/197/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:07
Liczba odwiedzin strony: 1115 (ostatnie odwiedziny 2020.08.04 19:39:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny