Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIV/200/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest burmistrz miasta Lędziny, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3.

§2

 1. Określa się następujące wysokości stawek opłat każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
  1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł,
  2. przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 2,00 zł,
  3. przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł,
  4. poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,00 zł.
 2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dla przeprowadzenia robót w celu usunięcia awarii urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, ww. stawki opłat zostają podwyższone o 100%.
 3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3

 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
  1. zlokalizowanego w jezdni - 20 zł,
  2. zlokalizowanego poza jezdnią - 10 zł.
 2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4

 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
  1. pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,20 zł,
  2. reklamy - 0,80 zł.
 2. Za każdy niepełny metr powierzchni reklamy stosuje się stawki jak za jej 1 m2.
 3. Zwalnia się z opłaty za reklamę umieszczoną nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającą wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia, i nazwisku lub nazwie właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1 m2.

§5

 1. Za zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe lub miejsca postojowe ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,50 zł za 1 m2 za każdy dzień.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN/BB/0911/227/R/05 wojewody śląskiego z dnia 4.04.2005 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały w części: §3 ust. 2 oraz §4 ust. 3.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:08
Liczba odwiedzin strony: 1097 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:17:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny