Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIV/201/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ppkt 8 i art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 29 pkt 2 ppkt 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. - Prawo budowlane, Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się miesięczne stawki opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Umowa na umieszczenie i pobór opłaty od reklamy zawarta zostanie po uprzednim uzyskaniu w Urzędzie Miasta Lędziny zgody co do jej lokalizacji oraz przedstawieniu stosownego pozwolenia wydanego przez starostę powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

§3

Rozmieszczenie reklamy niezgodne z niniejszą uchwałą podlega każe pieniężnej w wysokości 500 zł oraz obowiązkowi natychmiastowego usunięcia reklamy na koszt jej właściciela. Kara grzywny będzie wymierzana w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXXVI/12/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. oraz uchwała nr XIV/12/98.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/201/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN/BB/0911/231/R/05 wojewody śląskiego z dnia 4.04.2005 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:08
Liczba odwiedzin strony: 1089 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 12:49:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny