Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXV/203/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2005 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów określonych w załączniku graficznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w oparciu o podjętą uchwałę nr XVI/12/2002 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2002 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, w oparciu o prognozę oddziaływania eksploatacji górniczej na środowisko, Rada Miasta uchwala:

§1

Odstąpić od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów górniczych w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2

Prowadzić na terenach określonych w pkt 1 postępowania administracyjne zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w oparciu o postanowienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach określające czynniki geologiczno-górnicze.

§3

Potwierdzić jako obowiązujące wszystkie ustalenia podjęte pomiędzy miastem Lędziny a Kompanią Węglową SA KWK "Ziemowit" dotyczące warunków eksploatacji górniczej w mieście, a także zobowiązań przedsiębiorcy górniczego dotyczących skutków eksploatacji górniczej prowadzonej dotychczas, współczesnej i planowanej wobec inwestorów i właścicieli nieruchomości.

§4

Uwzględnić w sporządzonych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego problematykę górniczą w zakresie zapewniającym wymaganą integrację wszelkich podejmowanych działań w granicach terenów górniczych.

§5

Tracą moc:

  • uchwała nr XLVII/08/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenów górniczych NSW SA KWK "Ziemowit",
  • uchwała nr LI/09/95 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego KWK "Piast".

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:08
Liczba odwiedzin strony: 1159 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:17:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny