Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXV/204/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

W jednostkach budżetowych wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały tworzy się rachunek dochodów własnych.

§2

Ustala się następujące źródła dochodów własnych, które mogą być gromadzone na rachunku, o którym mowa w §1:

 1. opłaty wnoszone za żywienie dzieci oraz pracowników oświaty w stołówkach prowadzonych przez przedszkola. szkoły i gimnazja,
 2. wpłaty rodziców i opiekunów dzieci, zakładów pracy oraz innych podmiotów na rzecz organizacji "zielonych szkół",
 3. prowizje uzyskane od towarzystw ubezpieczeniowych,
 4. odsetki bankowe,
 5. dochody uzyskane z działalności pozastatutowej jednostek dotyczące organizacji: aukcji, zbiórek, loterii fantowych oraz imprez o charakterze publicznym,
 6. wpływy z tytułu obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej realizowanej przez Miejski Zarząd Edukacji na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

§3

Dochody uzyskane ze źródeł określonych w §2 przeznacza się na wydatki związane z:

 1. zakupami artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych,
 2. sfinansowaniem kosztów dotyczących organizacji "zielonych szkół",
 3. pokryciem wydatków związanych z przygotowaniem i organizacji aukcji, zbiórek, loterii fantowych i imprez o charakterze publicznym,
 4. sfinansowaniem kosztów obsługi bankowej,
 5. sfinansowania kosztów bieżącej działalności jednostek budżetowych.

§4

Środki pieniężne gromadzone na rachunku dochodów własnych pozostają w dyspozycji dyrektora właściwej jednostki budżetowej.

§5

Zobowiązuje się jednostki budżetowe do przedłożenia sprawozdań cyfrowych i opisowych z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze i za rok budżetowy, które podlegają kontroli burmistrza miasta i Rady Miasta.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/204/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (12 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:08
Liczba odwiedzin strony: 1103 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny