Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVI/214/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.04.2005 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2004 roku z przeglądu realizacji celów i zadań środowiskowych w gminie Lędziny z wykorzystaniem informatycznego programu zarządzania środowiskowego REMAS - SOZAT - GMINA"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Przyjąć "Sprawozdanie za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2004 roku z przeglądu realizacji celów i zadań środowiskowych w gminie Lędziny z wykorzystaniem informatycznego programu zarządzania środowiskowego REMAS - SOZAT - GMINA" w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wdrożyć do realizacji wnioski zawarte w sprawozdaniu.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/214/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2743 KB).

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 627, poz. 62 ze zmian.) gmina Lędziny opracowała "Program Ochrony Środowiska Gminy Lędziny", zatwierdzony uchwałą RM nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. Program taki każda gmina i powiat w Polsce powinny przygotować co 4 lata. Dla oceny realizacji celów i zadań środowiskowych wprowadzony został tą uchwałą w gminie Lędziny informatyczny system zarządzania środowiskowego REMAS. Zgodnie z procedurą systemu REMAS przegląd z realizacji celów i zadań środowiskowych powinien być przeprowadzany raz w roku. Sprawozdanie..., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, jest pierwszym tego typu sprawozdaniem przygotowanym za 2004 r., po uruchomieniu systemu informatycznego REMAS w gminie. Z uwagi na to, że datą wyjściową dla realizowanego w gminie Lędziny systemu informatycznego był 30 czerwca 2004 r., opracowanie obejmuje jedynie 6-cio miesięczny okres sprawozdawczy tzn. od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r. Następne sprawozdania będą oceniały realizację celów i zadań środowiskowych w gminie Lędziny za okres 12 m-cy w każdym roku kalendarzowym.

W celu dokonania przeglądu realizacji celów i zadań środowiskowych w gminie z wykorzystaniem wskaźników systemu REMAS należało między innymi zebrać i uzgodnić z komórkami organizacyjnymi UM 359 parametrów środowiskowych za 6 miesięcy 2004 r., ustalić priorytety i aspekty środowiskowe gminy jak również Rejestr celów i zadań oraz Harmonogram realizacji zadań środowiskowych. System wymagał ponadto zebrania informacji o ponad 700 podmiotach gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Lędziny a następnie ich weryfikacji pod kątem ewentualnej konieczności wnoszenia opłat środowiskowych. Uruchomienie systemu REMAS oraz przeprowadzony wg procedur tego systemu przegląd i ocena efektów działań środowiskowych w gminie Lędziny w ostatnich 6-ciu miesiącach roku 2004 pozwoliły uzyskać następujące rezultaty:

  • sprawdzono możliwości, jakie stwarza system informatyczny w zarządzaniu środowiskiem w gminie Lędziny, poprawność wykonywania określonych procedur i przygotowania danych umożliwiających ilościowe określenia wartości parametrów potrzebnych do oceny efektów środowiskowych w gminie;
  • określono tendencje w ilościowych zmianach zachodzących w środowisku gminy;
  • uzyskano dane ilościowe odnośnie parametrów charakteryzujących stan środowiska w gminie Lędziny w tym między innymi emisje gazów i pyłów w powietrzu atmosferycznym, stopień oczyszczania ścieków i jego zmianę w okresie 6 miesięcy, zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, zużycie wody do celów pitnych ww. wymienionym czasie, tendencje w wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz w recyklingu odpadów komunalnych, zmiany lesistości gminy, tendencję zmian w wydatkach budżetowych gminy na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Uruchomienie i użytkowanie systemu informacyjnego REMAS pozwoliło również na sformułowanie wniosków i działań korygujących oraz usprawniających jego działanie w przyszłości. Uruchomienie i użytkowanie systemu REMAS w gminie Lędziny dowiodło, że stanowi on ważne narzędzie w zarządzaniu środowiskiem w gminie a uzyskane dzięki niemu wyniki oraz wnioski pozwalają nie tylko śledzić i oceniać efekty środowiskowe w gminie, ale również umożliwiają przygotowanie lokalnych, strategicznych dokumentów niezbędnych między innymi w staraniach o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych z polskich funduszy celowych i pomocowych Unii Europejskiej.

System REMAS posiada jeszcze jedną ważną zaletę, pozwala na bieżące informowanie mieszkańców gminy o zachodzących zmianach w środowisku przyrodniczym. Stanowi więc ważne narzędzie o upowszechnianiu informacji o środowisku a poprzez procedurę ustalania priorytetów w realizacji działań środowiskowych, udział mieszkańców w działaniach decyzyjnych w zakresie ochrony środowiska.

W świetle powyższych uzasadnień wydaje się celowe przekazanie sprawozdania Radzie Miasta Lędziny celem podjęcia uchwały o wdrożeniu zawartych w opracowaniu wniosków w dalszych działaniach prośrodowiskowych UM oraz umożliwieniu upowszechnienia informacji o rezultatach i uzyskanych wynikach społeczeństwu.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:09
Liczba odwiedzin strony: 2213 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 10:48:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny