Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVI/216/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.04.2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/178/04 z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały RM nr XXXI/178/04 z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez dodanie w punktach:
  1. Podstawy prawne - pkt 4 o brzmieniu:
   "Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 roku nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)".
  2. Obszary działania - pkt 5 o brzmieniu:
   "Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   • Współorganizacja imprez, programów profilaktycznych, szkoleń i konferencji".

   oraz pkt Ad.5 o brzmieniu:

   1. Dofinansowanie usług związanych z prowadzeniem dodatkowych zajęć profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych przy Poradni Leczenia Uzależnień w Lędzinach.
   2. Przeprowadzenie badań mających na celu: "Określenia stanu uzależnienia i przemocy wśród mieszkańców Gminy Lędziny".
   3. Dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Gminy Lędziny.
  3. Środki finansowe i sposób ich rozdziału:
   1. w pkt 1 rozdział 85158 otrzymuje brzmienie 85195, a wszystkie paragrafy 2630 otrzymują brzmienie 2830,
   2. pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
    "Na realizację zadań objętych Programem budżet miasta zabezpieczy w Referacie Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą środki w wysokości 27 000,00 zł
    • dotacja 10 000,00 zł
     • dział 851 rozdział 85154 paragraf 2560 ochrona zdrowia
    • dotacja 17 000,00 zł
     • dział 851 rozdział 85154 paragraf 2830 ochrona zdrowia
   3. dotychczasowe oznaczenie punktów 2, 3, 4 otrzymuje nowe oznaczenie odpowiednio punkt 3, 4 i 5.
  4. Ustalenia dodatkowe.
   1. pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
    "Całość programu została pozytywnie zaopiniowana przez:
    • Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta,
    • Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach,
    • Komisję Handlu ,Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego.

§2

W "Proponowanym rozdziale środków finansowych na realizację poszczególnych zadań programu" dodano:

 • Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
  ad.1 kwota 10 000,00 zł
  ad.2 kwota 11 000,00 zł
  ad.3 kwota 6 000,00 zł

W sumie na cały program współpracy między podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy rozdzielono kwotę 264 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

§3

Wszystkie zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 1 tj. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/216/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:09
Liczba odwiedzin strony: 1869 (ostatnie odwiedziny 2021.04.19 02:08:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny