Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVII/219/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2005 w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny, na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny" - stanowiącego wydzielone zadanie "Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w gminie Lędziny", przyjętego do realizacji uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r. w ramach "Komunalnej polityki ekoenergetycznej gminy Lędziny".

§2

Ustalić generalne założenia realizacji "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wdrożyć do realizacji w 2005 roku pierwszy etap przedsięwzięcia pn.: "Program likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny", przez okres 4 lat: w latach 2005-2009, w celu dokonania modernizacji systemów ogrzewania zakwalifikowanych obiektów w następującym zakresie:

 1. Obiekty mieszkalne z podziałem na:
  1. zabudowania prywatne jednorodzinne,
  2. budynki mieszkalne wielorodzinne komunalne,
  3. budynki mieszkalne wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych,
  4. budynki mieszkalne wielorodzinne wspólnot mieszkaniowych.
 2. Obiekty komunalne użyteczności publicznej.

§4

 1. Szacuje się, że całkowite koszty kwalifikowane realizacji pełnego, potencjalnego zakresu pierwszego etapu "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny", przy zachowaniu pełnej zasady równości dostępu w oparciu o zobiektywizowane kryteria kwalifikacyjne, mogą wynosić do 12 000 000 zł.
 2. Zakłada się, że koszty kwalifikowane realizacji pierwszego etapu "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny" zostaną sfinansowane z:
  1. dotacji i długoterminowej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  2. dotacji innych dostępnych krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych,
  3. środków budżetu gminy Lędziny i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ustalonym w uchwale budżetowej na rok 2005,
  4. środków własnych właścicieli oraz zarządców obiektów i lokali zakwalifikowanych do pierwszego etapu programu.

§5

Koszty kwalifikowane, związane z realizacją "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny", przypadające na gminę, sfinansować ze środków budżetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji i długoterminowych pożyczek uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotacji z innych, dostępnych krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych.

§6

 1. Dla celów zamknięcia pełnego montażu finansowego pierwszego etapu planowanego przedsięwzięcia, przyjąć założenie i wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie promesy na dofinansowanie w formie dotacji, średnio w wysokości 30% i preferencyjnej pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia), średnio w wysokości 40% - łącznie kwotą do 9 000 000 zł - całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny" w latach 2005-2009.
 2. Wystąpić i zaciągnąć w 2005 r. długoterminową preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów realizacji "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny" w kwocie do 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
 3. Ustalić, że spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w ratach, na warunkach określonych w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie kosztów realizacji pierwszego etapu "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny", ze środków stanowiących dochody własne budżetu gminy Lędziny w kolejnych latach, poczynając od roku 2006 i nie później jak do końca roku 2018.

§7

Upoważnić burmistrza miasta Lędziny do:

 1. Opracowania i wdrożenia szczegółowych zasad, kryteriów kwalifikacyjnych, promocji i logistyki wykonania oraz regulaminu uczestnictwa, finansowania i rozliczania zakładanych efektów i kosztów realizacji pełnego zakresu "Programu likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny", z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale.
 2. Zaciągania zobowiązań z udziałem środków budżetu gminy Lędziny i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem i w zakresie ustalonym w niniejszej uchwale.

§8

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/219/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (35 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:10
Liczba odwiedzin strony: 1096 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny