Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVIII/220/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2005 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia statutu Zakładu Usług Komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt h ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz na podstawie §83 ust. 2 i 3 Statutu Gminy, na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

W związku z przystąpieniem gminy Lędziny do realizacji Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Lędziny, którego finansowanie ma być realizowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz wynikającą z tego koniecznością ograniczenia zakresu dotychczasowej działalności spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do działalności związanej wyłącznie z usługami w zakresie rozbudowy, utrzymania i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej - utworzyć zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych", którego celem będzie wykonywanie zadań z zakresu:

  1. usług sanitarnych i utrzymania czystości miasta Lędziny oraz gospodarki odpadami,
  2. utrzymania dróg, mostów i placów oraz infrastruktury drogowej w zakresie dróg gminnych,
  3. utrzymania zieleni miejskiej,
  4. zarządu budynkami komunalnymi,
  5. gospodarki energetycznej,
  6. logistyki, transportu i sprzętu.

§2

Zatwierdzić Statut "Zakładu Usług Komunalnych" w treści opisanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/220/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:10
Liczba odwiedzin strony: 1058 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 11:53:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny