Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVIII/224/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.08.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny"

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w następujący sposób:

  1. §17 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny otrzymuje brzmienie:
    "Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie, w szczególności wykazującym się posiadaniem zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Lędziny na:
    1. odbieranie odpadów, wydanego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z późn. zm.),
    2. zbieranie lub transport odpadów, wydanego na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych i ogłoszenie w Biuletynie Informacyjnym Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:10
Liczba odwiedzin strony: 996 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny