Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/245/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w niżej wymienionych uchwałach Rady Miasta Lędziny: uchwała nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska", "Polityki Środowiskowej" i "Programu Zarządzani Środowiskowego Gminy Lędziny"; uchwała nr XXXII/181/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia "Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Lędziny" - szczególnie w zakresie realizacji założonych celów, zadań i efektów "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", określonych w "Założeniach do Planu …. ", na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Przyjąć do realizacji, w ramach "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", "Operacyjny Plan Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny" - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Wdrożyć do realizacji cele strategiczne i operacyjne oraz plan i kierunki działań w zakresie gospodarki energetycznej dla ochrony i poprawy stanu powietrza, określone w "Operacyjnym Planie Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny".
  3. Przygotować i wdrożyć do realizacji kompleksowe przedsięwzięcia systemowe w ramach głównych celów strategicznych i operacyjnych oraz szczegółowe zadania wynikające z planu i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza i poprawy stanu gospodarki energetycznej, określone w "Operacyjnym Planie Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny".

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik do uchwały nr XXXIX/245/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1233 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:13
Liczba odwiedzin strony: 2069 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 06:30:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny