Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/254/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. c, pkt 9 lit. e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w niżej wymienionych uchwałach Rady Miasta Lędziny: uchwała nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska", "Polityki Środowiskowej" i "Programu Zarządzania Środowiskowego Gminy Lędziny"; uchwała nr XXXII/181/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia "Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Lędziny" - szczególnie w zakresie realizacji założonych celów, zadań i efektów "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", określonych w "Założeniach do Planu … "; uchwała nr XXXIX/245/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"; na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29" w kwocie do 1 500 000 zł i w zakresie wynikającym z ekspertyzy technicznej i audytu energetycznego, obejmującym:
  1. pełną termoizolację obiektu;
  2. kompleksową modernizację systemu wytwarzania i zaopatrzenia w ciepło obiektu w zakresie źródeł ciepła i wewnętrznych układów instalacji odbiorczych dla potrzeb c.o. i c.w.u., z zastosowaniem systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz podziału i kondycjonowania ciepła;
  3. wewnętrzny system automatycznej regulacji i zarządzania wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem i kondycjonowaniem ciepła do poszczególnych kubatur użytkowych obiektu, w zależności od ich przeznaczenia, stanu użytkowania oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych dla uzyskania optymalnego stanu komfortu cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach użytkowych obiektu i maksymalnego obniżenia zapotrzebowania obiektu na ciepło;
  4. integrację indywidualnego systemu regulacji i zarządzania ciepłem w obiekcie Gimnazjum z centralnym Systemem Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny.
 2. Planowany termin wykonania zadania sukcesywnie w latach 2005-2006.
 3. Koszty realizacji planowanego przedsięwzięcia pokryć:
  1. z prognozowanych dochodów budżetu gminy Lędziny, uzyskanych w 2005 r. na wniosek gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie częściowej dotacji i długoterminowej pożyczki uzupełniającej, łącznie do kwoty 1 200 000 zł;
  2. z dochodów budżetu gminy Lędziny na 2005 r. ogółem do kwoty 100 000 zł, w tym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900, rozdz. 90011, paragraf 4300 - Przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań "Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Lędziny" do kwoty 30 000 zł, na sfinansowanie kosztów wykonania opracowań ekspertyzy technicznej i audytu energetycznego oraz części dokumentacji technicznej wykonawczej na zakres rzeczowy zadania, przewidziany do wykonania w 2005 r.

§2

Upoważnić burmistrza miasta do zaciągnięcia na rok 2006 zobowiązania finansowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29" do kwoty 1 300 000 zł.

§3

 1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29", obejmującego zakres wymieniony w §1, pkt 1. Wnioskowana wysokość pożyczki do kwoty 1 200 000 zł.
 2. Ustanowić zabezpieczenie pożyczki i prawidłowe wydatkowanie środków wymienionych w §1 w formie weksla "in blanco" wystawionego przez gminę Lędziny, płatnego na zasadach określonych w umowie oraz w deklaracji wekslowej.
 3. Spłata pożyczki następować będzie zgodnie z umową pożyczki z dochodów własnych gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy uchwały nr 104/XXIV/2005 Kolegium RIO z dnia 19.09.2005 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:14
Liczba odwiedzin strony: 990 (ostatnie odwiedziny 2020.08.04 07:42:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny