Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/257/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych przez burmistrza miasta i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji I etapu/2005 zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", obejmującego 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie w latach 2005-2009 w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Lędziny w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. i w uchwale nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. c, pkt 9 lit. e, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w niżej wymienionych uchwałach Rady Miasta Lędziny: uchwała nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska", "Polityki Środowiskowej" i "Programu Zarządzania Środowiskowego Gminy Lędziny"; uchwała nr XXXII/181/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia "Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Lędziny" - szczególnie w zakresie realizacji założonych celów, zadań i efektów "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", określonych w "Założeniach do Planu … "; uchwała nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIX/245/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny"; uchwała nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"; na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Uchylić treść zapisów pkt. 1 i pkt. 2 w §6 uchwały nr XXXVII/219/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny".

§2

  1. Wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki uzupełniającej w łącznej wysokości do kwoty stanowiącej 80% sumy wszystkich kosztów kwalifikowanych wykonania I etapu/2005 zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", obejmującego 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zgłoszonych do uczestnictwa w Programie w latach 2005-2009 w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Lędziny w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. i w uchwale nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r.
  2. Przyjąć do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa wyżej w punkcie 1, łączną wysokość kosztów kwalifikowanych do kwoty 15 000 000 zł, obejmującej sumę kosztów kwalifikowanych całego, planowanego do realizacji, zakresu I etapu/2005 zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009".

§3

  1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wykonania zadań, polegających na kompleksowej termomodernizacji 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny - etap I rok 2005, zakwalifikowanych do realizacji w latach 2005-2009, w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Lędziny w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. i w uchwale nr XXXIX/257/05 z dnia 25.08.2005 r.
  2. Uzyskaną pożyczkę realizować transzami, przez cały okres trwania Programu w poszczególnych latach budżetowych 2005-2009, w wysokości przewidzianej na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przygotowanych do wykonania zadań kompleksowej termomodernizacji 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny - etap I rok 2005, zakwalifikowanych do realizacji w latach 2005-2009, w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Lędziny w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. i w uchwale nr XXXIX/257/05 z dnia 25.08.2005 r.
  3. Ustalić całkowitą wnioskowaną wysokość pożyczki, na dofinansowanie zadań rozpoczętego w roku 2005 I etapu Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny, do kwoty 12 500 000 zł - realizowanej transzami w poszczególnych latach budżetowych 2005-2009.
  4. Ustalić całkowitą wnioskowaną wysokość pierwszej transzy pożyczki w roku budżetowym 2005 do kwoty 5 000 000 zł, na dofinansowanie zadań, przygotowanych do wykonania i rozliczenia w roku 2005, w zakresie kompleksowej termomodernizacji 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny - etap I rok 2005.

§4

  1. Ustanowić zabezpieczenie dla zaciągniętej pożyczki oraz dla prawidłowego wydatkowania środków wymienionych w §3 w formie weksla "in blanco" wystawionego przez gminę Lędziny, płatnego na zasadach określonych w umowie oraz deklaracji wekslowej.
  2. Spłata zaciągniętej pożyczki następować będzie zgodnie z umową w ramach zrealizowanych transz, z dochodów własnych gminy w kolejnych latach budżetowych, poczynając od roku 2006 i nie później jak do końca roku 2018.

§5

Upoważnić burmistrza miasta Lędziny do zaciągania zobowiązań finansowych w łącznej wysokości do kwoty 8 000 000 zł poza granicę ustaloną przez Radę Miasta Lędziny w budżecie gminy na rok 2005, dla przygotowania i wykonania zadań kompleksowej termomodernizacji 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny - etap I rok 2005, zakwalifikowanych do realizacji w latach 2005-2009, w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Lędziny w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. i w uchwale nr XXXIX/257/05 z dnia 25.08.2005 r.

§6

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy uchwały nr 107/XXIV/2005 Kolegium RIO z dnia 19.09.2005 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:14
Liczba odwiedzin strony: 1095 (ostatnie odwiedziny 2020.05.29 00:07:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny