Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XL/259/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 13.10.2005 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1054 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w niżej wymienionych uchwałach Rady Miasta Lędziny: uchwała nr XXV/141/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska", "Polityki Środowiskowej" i "Programu Zarządzania Środowiskowego Gminy Lędziny", uchwała nr XXXII/181/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny", uchwała nr XXXIV/194/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Lędziny" - szczególnie w zakresie realizacji założonych celów zadań i efektów "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", określonych w "Założeniach do Planu….", uchwała nr XXXVII/219/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny", uchwała nr XXXIX/246/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny", uchwała nr XXXIX/245/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny'' wprowadza się następujące zmiany:

 1. w treści uchwały wyrazy "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" zastępuje się wyrazami "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009";
 2. dodaje się §3, §4 i §5 o treści odpowiednio:

  "§3: Wdrożyć do realizacji, w ramach "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", zadanie pod nazwą: "Kompleksowa termomodernizacja 500 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", w zakresie i na zasadach określonych w §1 nin. uchwały."

  "§4:

  1. Wykonać w latach 2005-2006 I etap zadania pod nazwą: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009" - obejmujący 150 budynków zgłoszonych do uczestnictwa w Programie.
  2. Koszty realizacji zadania, w zakresie jak wyżej w punkcie 1, sfinansować zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale:
   1. w zakresie udziału gminy w wysokości 70% kosztów całkowitych zadania, sfinansować z dochodów własnych budżetu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z uzyskanych, na wniosek gminy, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji i długoterminowej - częściowo umarzalnej pożyczki uzupełniającej, realizowanej transzami zgodnie z harmonogramem realizacji zadania;
   2. w zakresie udziału mieszkańców "Uczestników Programu" w wysokości 30% kosztów całkowitych zadania, sfinansować z ich wpłat własnych na podstawie zawartych trójstronnych umów cywilnoprawnych gminy z osobami posiadającymi tytuł prawny do modernizowanych obiektów, oraz wykonawcami prac termomodernizacyjnych, na zasadzie i w trybie określonym w tych umowach."

  "§5: Przyjęty w niniejszej uchwale zakres rzeczowy wykonania zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych …." może ulec zmianie w trakcie realizacji poszczególnych etapów Programu, w zależności od realnie uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i innych, dostępnych funduszy pomocowych oraz bieżących możliwości budżetu Gminy do zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych.";

 3. §2 i §3 uchwały otrzymuje odpowiednio numerację §6 i §7;
 4. w załączniku nr 2 do uchwały pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 5. przyjmuje się tekst jednolity wprowadzonych zmian, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/259/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (32 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/259/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (718 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:14
Liczba odwiedzin strony: 2323 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 06:31:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny