Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XL/261/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 13.10.2005 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Szkoła Podstawowa nr 3 - termomodernizacja"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", ust. 2 pkt 9 lit. "e" oraz art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w niżej wymienionych uchwałach Rady Miasta Lędziny: uchwała nr XXV/141/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska", "Polityki Środowiskowej" i "Programu Zarządzania Środowiskowego Gminy Lędziny", uchwała nr XXXII/181/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Systemu Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny", uchwała nr XXXIV/194/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Lędziny" - szczególnie w zakresie realizacji założonych celów zadań i efektów "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", określonych w "Założeniach do Planu….", uchwała nr XXXIX/245/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny", uchwała nr XXXIX/246/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny", Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Przyjąć realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Szkoła Podstawowa nr 3 - termomodernizacja" w wysokości 875 000 zł, w zakresie wynikającym z ekspertyzy technicznej i audytu energetycznego, obejmującą:
  1. pełną termoizolację obiektu;
  2. wewnętrzny system automatycznej regulacji i zarządzania wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem i kondycjonowaniem ciepła dla uzyskania optymalnego stanu komfortu cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach użytkowych obiektu i maksymalnego obniżenia zapotrzebowania obiektu na ciepło;
  3. integrację indywidualnego systemu regulacji i zarządzania ciepłem w obiekcie Szkoły z centralnym Systemem Zarządzania Energią i Środowiskiem w Gminie Lędziny.
 2. Realizacja zadania będzie odbywała się sukcesywnie w latach 2005-2006 w następujący sposób:
  Lp. Realizacja Wartość w zł Uwagi
  Razem w tym
  Budżet gminy WFOŚ dotacja
  WFOŚ pożyczka
  1 rok 2005 80 000 76 000 - do 30.09.05 r. z budżetu wykonane: 75 000 zł
  4 000
  2 rok 2006 795 000 179 000 77 000  
  593 000
  Ogółem 875 000 255 000 77 000  
  543 000

§2

 1. Wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie dofinansowania kosztów realizacji zadania w formie dotacji w wysokości 77 000 zł.
 2. Zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 543 000 zł, z czego w 2005 r. 4 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania.
 3. Środki na spłatę pożyczki będą pochodziły z dochodów własnych gminy Lędziny.
 4. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny "in blanco".
 5. Upoważnia się burmistrza miasta Lędziny do podpisania umowy pożyczki i dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:14
Liczba odwiedzin strony: 996 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 03:02:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny