Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLI/272/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2005 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lędziny w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U. z 2004 r. nr 94 poz. 900), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L nr 10 z 13.01.2001).
 2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EURO.
 3. Uchwały nie stosuje się do:
  1. pomocy udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
  2. pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
  3. pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi.

§2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:

 • nowe inwestycje,
 • rozbudowę istniejących obiektów.

§3

Przedsiębiorca nabywający prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w terminie do dnia 31.12.2006 roku korzysta z tego zwolnienia na zasadach określonych w §4.

§4

 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia określonego w §2 jest utworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Lędziny.
 2. Zwolnienie z podatku przysługuje na okres:
  • 1 roku jeżeli utworzono i utrzymano co najmniej 3 nowe miejsca pracy,
  • 2 lat jeżeli utworzono i utrzymano co najmniej 7 nowych miejsc pracy,
  • 3 lat jeżeli utworzono i utrzymano co najmniej 15 nowych miejsc pracy.
 3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli działania o których mowa w §2 spowodowały wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed ich dokonaniem, przy czym uwzględnia się tylko nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.
 5. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 2, nie przysługuje przedsiębiorcy, który:
  1. skorzystał ze zwolnienia, a następnie został wykreślony z rejestru przedsiębiorców i zarejestrował rozpoczęcie nowej działalności,
  2. skorzystał z ulgi, a następnie zmienił nazwę lub przedmiot prowadzonej działalności,
  3. skorzystał z ulgi, a następnie zmienił formę prawną prowadzonej działalności albo skład osobowy w prowadzonej działalności,
  4. posiada zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005 r. nr 8 poz. 602 z późn. zm.) stanowiących dochód gminy Lędziny.

§5

 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w §2 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę w terminie do 15 stycznia 2006 roku następujących dokumentów uprawniających do objęcia zwolnienia:
  1. wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  2. aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Lędziny,
  3. deklarację lub informację w sprawie podatku od nieruchomości,
  4. oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień objęcia pomocą, w tym utworzonych nowych miejscach pracy,
  5. oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  6. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

§6

 1. W okresie zwolnienia o którym mowa w §4 przedsiębiorca zobowiązany jest do składania burmistrzowi miasta w terminie do 15 lutego każdego następnego roku podatkowego po roku objętym zwolnieniem:
  1. informacji o każdej uzyskanej przez niego pomocy de minimis, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o jej udzieleniu,
  2. aktualnego oświadczenia o stanie zatrudnienia.

§7

 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.
 3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 4. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§9

Traci moc uchwała Rady Miasta nr LII/05/99 z dnia 29.05.1999 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku dla podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie gminy Lędziny.

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1.01.2006 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:15
Liczba odwiedzin strony: 1631 (ostatnie odwiedziny 2020.05.27 06:32:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny