Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLII/278/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.12.2005 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18 i art. 19 pkt 1d ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27.10.2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 68 z 14.11.2005 r. poz. 956), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustalić wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów - zgodnie z załącznikiem nr 2:

 1. podatek płatny do 30 czerwca.

§3

Ustalić wysokość jednorazowej opłaty administracyjnej - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4

Zarządzić pobór podatków i opłat lokalnych na terenie miasta w drodze przekazów pocztowych, wpłat i przelewów bankowych oraz wpłat gotówki do kasy Urzędu Miasta:

 1. dla podatników indywidualnych numer konta bankowego będzie wskazany w decyzji podatkowej,
 2. osoby prawne zostaną powiadomione oddzielnym pismem ze wskazaniem numeru konta bankowego.

§5

Zwolnić z podatków i opłat lokalnych grunty, lasy, budynki i budowle oraz ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

§6

Zwolnić z podatków grunty, budynki i budowle oraz ich części zajęte na:

 1. potrzeby administracji jednostek samorządu terytorialnego,
 2. potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez podmioty dla których organem założycielskim jest Rada Miasta, z wyjątkiem spółek prawa handlowego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Traci moc uchwała nr XXX/169/04 z dnia 10 grudnia 2004.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/278/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (20 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/278/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (11 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:16
Liczba odwiedzin strony: 1185 (ostatnie odwiedziny 2020.06.02 04:41:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny