Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLIV/289/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.01.2006 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta uchwala:

§1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwala Rady Miasta Lędziny nr XXVI/143/2004 z 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem §5 pkt 4 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, który wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/289/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (77 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:11
Liczba odwiedzin strony: 1432 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny