Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLV/292/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.02.2006 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, 5 i 14 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt a i b i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29.12.2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. nr 267 poz. 2259), Rada Miasta uchwala:

§1

Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Traci moc uchwała nr XXVIII/161/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.10.2004 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:12
Liczba odwiedzin strony: 1081 (ostatnie odwiedziny 2020.11.26 17:04:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny