Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVI/296/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.03.2006 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) oraz art. 401, art. 405 ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2006 rok w następujących wysokościach:

 • dochody ogółem w kwocie 31 156 454 zł,
 • wydatki ogółem w kwocie 37 689 710 zł,

w tym:

 1. dochody własne w kwocie 26 345 251 zł, z czego:
  • subwencja oświatowa w kwocie 6 481 833 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. wydatki własne bieżące w kwocie 25 251 482 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 485 640 zł,
  • dotacje w kwocie 1 959 182 zł, z czego:
   • dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 790 500 zł,
   • dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 262 000 zł,
   • dotacje dla zakładu budżetowego w kwocie 906 682 zł,
  • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 170 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2,

 3. wydatki majątkowe własne (w całości inwestycje) w tym wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 7 620 000 zł, z czego:
  • dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 177 000 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 3,

 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 2 790 747 zł, wydatki bieżące w kwocie 2 790 747 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 107 783 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 4,

 5. dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w kwocie 1 943 856 zł, wydatki bieżące w kwocie 328 881 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 152 200 zł
  • wydatki inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 1 622 000 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 5,

 6. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 600 zł, wydatki w kwocie 76 600 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 885 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budżetu wyniesie - 6 533 256 zł i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody):

 • z pożyczek + 4 907 000 zł,
 • z tytułu innych rozliczeń krajowych (zaciągniętych w latach poprzednich a niespłaconych pożyczek i kredytów) w kwocie + 1 626 256 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (zaciągnięte w latach poprzednich a niespłacone pożyczki i kredyty) w kwocie + 1 164 800 zł przeznacza się na (rozchody):

 • spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 164 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których:

 • dochody wyniosą 390 416 zł,
 • wydatki wyniosą 403 591 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Uchwala się:

 1. plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który:
  • w przychodach wyniesie 2 014 650 zł, w tym:
   • dotacja dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 50 000 zł,
   • dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 856 682 zł,
  • w wydatkach wyniesie 2 014 650 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 9,

 2. kalkulację dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW:

 • w przychodach w kwocie 1 700 000 zł,
 • wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 4 808 597 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§9

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2006-2007 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu,
 2. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego oraz zakupu, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
 4. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł,
 5. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 7. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
 8. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§12

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/296/06

Dochody własne na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/296/06

Wydatki własne bieżące na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/296/06

Wydatki majątkowe własne (w całości inwestycyjne) na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (38 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/296/06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/296/06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/296/06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/296/06

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/296/06

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (19 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVI/296/06

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Lędzinach na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (16 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/296/06

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na rok 2006 (od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia) dla zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLVI/296/06

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2006 rok

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLVI/296/06

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2006-2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:12
Liczba odwiedzin strony: 1358 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 23:37:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny