Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/333/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach zmienionej uchwałą nr XXXIV/04/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104), Rada Miasta uchwala:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/04/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wprowadzić następujące zmiany:

 1. w §1 punkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
  • "1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.).",
  • "3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).",
 2. w §2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  • "2. Siedziba Kuchni Miejskiej mieści się w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39",
 3. w §5 dodaje się punkt 9 i 10 w brzmieniu:
  • "9. Kierownik w ramach zwykłego zarządu jest umocowany do składania oświadczenia woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Kuchni mających na celu realizację zadań statutowych wobec organów, instytucji, przedsiębiorców i banków.",
  • "10. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta.",
 4. §7 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Kuchnia jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.
  2. Gospodarka finansowa Kuchni prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze przepisów.
  3. Podstawą gospodarki finansowej Kuchni jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym Kuchni Miejskiej.",
 5. §8 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Zadania Kuchni finansowane są z:
  a) budżetu miasta - środki własne,
  b) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej,
  c) innych prawem dopuszczalnych źródeł.
  2. Kuchnia dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.",
 6. §9 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Źródłami dochodów Kuchni są:
  a) wpłaty osób korzystających z jej usług,
  b) dochody z najmu i dzierżawy,
  c) darowizny,
  d) kary i odszkodowania,
  e) inne prawem dopuszczalne .
  2. Wysokość odpłatności za posiłki, najem pomieszczeń i usługi ustala Kierownik Kuchni, a zatwierdza Burmistrz Miasta.",
 7. dodaje się §10 o następującym brzmieniu:
  "§10
  Kuchnia może tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.",
 8. dodaje się §11 o następującym brzmieniu:
  "§11
  1. Kuchnia zarządza mieniem wydzielonym i przekazanym przez organy gminy.
  2. Mienie Kuchni stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne.
  3. Kuchnia nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
  a) sporządzanie rocznych sprawozdań bilansowych,
  b) prowadzenie właściwej ewidencji w księgach inwentarzowych,
  c) dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d) zapobieganie dekapitalizacji majątku przez planowanie nakładów na remonty, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację w oparciu o okresowe inwentaryzacje.",
 9. dodaje się §12 o następującym brzmieniu:
  "Przepisy końcowe
  §12
  1. Statut Kuchni Miejskiej nadaje Rada Miasta w formie uchwały
  2. Zmian statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.".

§2

Wprowadzić tekst jednolity Statutu Kuchni Miejskiej w Lędzinach po zmianach jak w treści §1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/333/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (35 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:16
Liczba odwiedzin strony: 1044 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 08:26:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny