Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/334/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie zmiany uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zmienionej uchwałą nr XXIII/125/2004 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), art. 9a ustawy z dnia 22.04.2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. nr 86 poz. 732 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104), Rada Miasta uchwala:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmienionej uchwałą nr XXIII/125/2004 wprowadzić następujące zmiany:

 1. w §3 dodać po punkcie 2 kolejne punkty o następującym brzmieniu:
  • "3. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. nr 86 poz. 732 z późn. zm.)",
  • "4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104)",
  • "5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)",

  a dotychczasowe punkty 3, 4, 5, 6 zastąpić numerami 6, 7, 8, 9,

 2. §4 pkt 1 nadać brzmienie:
  "1. Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Lędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 39.",
 3. w §5 pkt 4 zastąpić zapisem o następującym brzmieniu:
  "prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń, których obowiązek realizacji, nałożony został na Ośrodek ustawami oraz realizacja tych świadczeń.",
 4. w §6 pkt 4 po wyrazach "świadczeń rodzinnych" dodać słowa "i alimentacyjnych",
 5. w §7 po wyrazach "w sprawach świadczeń pomocy społecznej" dodać wyrazy "oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych",
 6. w §8 pkt 2 zastąpić zapisem następującej treści:
  "Ośrodek może zgodnie z obowiązującymi przepisami i upoważnieniami zlecać podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, realizację określonych zadań, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, przyznając określone na ten cel środki finansowe.",
 7. w §9 w pkt 7 zastąpić wyrazy "kierowników działów i kierowników ośrodków wsparcia" wyrazami "kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych",
 8. w §11 pkt 2 zastąpić zapisem o następującym brzmieniu:
  "Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Miasta może upoważnić, na wniosek Dyrektora, innych pracowników Ośrodka.",
 9. §13 nadać brzmienie następującej treści:
  "1. Ośrodek jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.
  2. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze przepisów.
  3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".",
 10. zapis §14 zastąpić nowym, w brzmieniu:
  "1. Zadania Ośrodka finansowane są z:
  a) budżetu miasta - środki własne,
  b) budżetu państwa - dotacje celowe,
  c) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej,
  d) innych prawem dopuszczalnych źródeł.
  2. Ośrodek dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.",
 11. §15 nadać brzmienie:
  "Ośrodek może tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.",
 12. §16 nadać brzmienie:
  "Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka określają przepisy szczególne.",
 13. Zastąpić zapis §17 zapisem następującej treści:
  "1. Mienie Ośrodka stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne.
  2. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
  a) sporządzanie rocznych sprawozdań bilansowych,
  b) prowadzenie właściwej ewidencji w księgach inwentarzowych,
  c) dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d) zapobieganie dekapitalizacji majątku poprzez planowanie nakładów na remonty, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację majątku w oparciu o okresowe inwentaryzacje.".

§2

Ustalić tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zmianach, jak w treści §1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/334/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:16
Liczba odwiedzin strony: 937 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 02:51:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny