Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz. 710), na wniosek przewodniczącego Rady Miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić wysokość diety za udział w pracach Rady Miasta oraz komisji Rady Miasta w poniższy sposób:

 1. Podstawą dla ustalenia miesięcznej wysokości diet jest 75% (dla gmin 15 tys. - 100 tys. mieszkańców) półtorakrotności kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.
 2. Wysokości diet odpowiednio wynoszą dla:
  1. przewodniczącego Rady Miasta - 77,23% podstawy określonej w pkt. 1,
  2. wiceprzewodniczącego Rady Miasta - 61,80% podstawy określonej w pkt. 1,
  3. przewodniczącego komisji - 51,50% podstawy określonej w pkt. 1,
  4. radnego - 41,19% podstawy określonej w pkt. 1.
 3. W przypadku łączenia funkcji radnemu przysługuje tylko jedna wyższa dieta.

§2

 1. Diety radnych ulegają każdorazowo zmniejszeniu w przypadku:
  1. nieobecności na sesji rady miasta 30% diety,
  2. nieobecności na posiedzeniu komisji 20% diety,
  3. opuszczenia obrad rady miasta przed ich zakończeniem bez uzgodnienia z przewodniczącym 30% diety.
 2. Ustalenia ust. 1 nie mają zastosowania w razie nieobecności z tytułu delegacji zleconej przewodniczącego rady.
 3. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych.
 4. Podstawą wypłaty diety jest miesięczny wykaz podpisany przez przewodniczącego Rady. Wypłata diety następuje do końca każdego miesiąca.

§3

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji.
 2. Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku upływu kadencji rady.

§4

Traci moc uchwała nr XXXII/189/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2006 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:20
Liczba odwiedzin strony: 1914 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 17:12:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny