Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr IX/56/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.03.2007 w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr IX/55/2007 z dnia 1.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006, nr 123, poz. 858), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Ustala się dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr IX/55/2007 z dnia 1.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach, w następującej wysokości:
Taryfowa grupa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny Wyszczególnienie Cena według taryfy Dopłata z budżetu gminy Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe, w tym budynki wielorodzinne. cena 1 m3 ścieków 5,69 zł + VAT = 6,08 zł 3,00 zł + VAT = 3,21 zł 5,69 zł - 3,00 zł = 2,69 zł 2,69 zł + VAT = 2,87 zł
2. Jednostki organizacyjne gminy cena 1 m3 ścieków 5,70 zł + VAT = 6,09 zł 3,00 zł + VAT = 3,21 zł 5,70 zł - 3,00 zł = 2,70 zł 2,70 zł + VAT = 2,88 zł
  1. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1.04.2007 do 31.03.2008 roku.

§2

  1. Dopłata o której mowa w §1 ust. 1 będzie przekazywana na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne odprowadzanie ścieków miesięcznie z dołu w terminie do 20-go danego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach otrzymujące dopłatę jest zobowiązane prowadzić ewidencję księgową (ilościowo-wartościową) w sposób umożliwiający określenie ilości odprowadzanych ścieków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.04.2007 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:27
Liczba odwiedzin strony: 1007 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:39:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny