Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XIII/93/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz gminy Lędziny i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej "należnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§2

 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
  1. należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
  2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
  3. ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
  5. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
 2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 również z inicjatywy wierzyciela.
 3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
 4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
 5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§3

 1. Do umarzania należności uprawniony jest burmistrz miasta.
 2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
 3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§4

 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi burmistrz miasta działając na zasadach określonych w §3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
 2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty.
 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§5

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w §4 następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
 2. w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia,
 3. w sytuacjach przewidzianych w §2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§6

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

§7

Traci moc uchwała nr CCLXXI/12/01 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2001 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§9

Zobowiązuje się burmistrza miasta do informowania Rady Miasta o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach dotyczących okresu międzysesyjnego.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:30
Liczba odwiedzin strony: 1118 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny