Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.10.2007 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

Statut Gminy Miejskiej Lędziny

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Statut Gminy Miejskiej Lędziny zwanej dalej Gminą, określa:

 1. ustrój Gminy,
 2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta w tym jej komisji oraz Burmistrza Miasta,
 3. zasady dostępu obywateli do dokumentów wytworzonych przez organy Miasta oraz znajdujących się w posiadaniu tych organów,
 4. zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych oraz uprawnienia tych jednostek do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta,
 5. zasady prowadzenia gospodarki finansowej Miasta,
 6. zasady tworzenia klubów radnych.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lędziny,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta w Lędzinach,
 3. Komisji - należy przez to rozumieć komisje merytoryczne Rady Miasta w Lędzinach,
 4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Lędzinach,
 5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lędziny,
 6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Lędziny,
 7. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§3

 1. Gmina Lędziny jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w wyborach, referendach oraz poprzez swoje organy.
 3. Gmina wykonuje swoje zadania w formach przewidzianych w ustawie, w tym poprzez tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych.

§4

Gmina położona jest w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, w Województwie Śląskim. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 3.104,48 ha. Obszar i granice administracyjne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§5

 1. Herbem Gminy jest wizerunek kościoła św. Klemensa stojący na Górce Klemensowej w Lędzinach, opisany jak następuje: na zielonej górce w białym tle, czerwony murowany kościółek z wieżą i sygnaturką, pokryty dużą połacią dachu koloru niebieskiego.
 2. Herb Gminy zachowuje trzy kolory określone w heraldyce śląskiej: kolor czerwony, niebieski i zielony. Herb Gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 3. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym.
 4. Zasady używania herbu gminy a także innych insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

§6

 1. Siedzibą organów Gminy jest Miasto Lędziny.
 2. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory, referendum gminne lub za pośrednictwem organów Gminy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów organów Gminy oraz przeprowadzenia referendum lokalnego określają odrębne przepisy.

§7

 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa uchwała Rady.

Rozdział II
Rada Miasta

§8

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§9

 1. Rada obraduje na sesjach oraz działa poprzez swoje Komisje oraz poprzez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

§10

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Komisje stałe i doraźne Rady.

§11

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących przysługuje każdemu radnemu. Głosowanie na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących przeprowadza się oddzielnie.
 4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
  2. przygotowanie projektu porządku obrad,
  3. dokonanie otwarcia sesji,
  4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

§12

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady a w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,
 2. ustala porządek obrad,
 3. nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji,
 4. przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną, w tym:
  • otwiera i zamyka sesję,
  • sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych,
  • udziela i odbiera głos,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad oraz inne dokumenty Rady,
 6. koordynuje pracę komisji Rady,
 7. opiniuje projekty planów komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady,
 8. składa w imieniu Rady oświadczenia w środkach masowego przekazu w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,
 9. przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.

§13

 1. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§14

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady Miasta wchodzące w skład Urzędu Miasta.

Rozdział III
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§15

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Uchwała może mieć postać:
  1. deklaracji - zawierającej samozobowiązanie się do określonego postępowania,
  2. stanowiska - zawierającego ustosunkowanie się do określonej sprawy,
  3. apelu - zawierającego formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

§16

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w art. 20 ust. 3 ustawy.
 5. Przewodniczący Rady może zwołać sesję uroczystą dla uczczenia ważnych wydarzeń lub okoliczności albo z innych szczególnie ważnych powodów.

§17

Rada obraduje w sali sesyjnej Urzędu Miasta lub w szczególnych wypadkach w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady. Sala sesyjna ze względu na powagę i wyjątkowy charakter może być udostępniana w szczególnie uzasadnionych okolicznościach za zgodą Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Przygotowanie sesji

§18

 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie porządku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów na sesję w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady. Wiceprzewodniczący zwołuje sesje w przypadkach określonych w §13 Statutu.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, dołączając jednocześnie do zawiadomienia projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opiniami komisji oraz inne materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.
 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 5 dni przed sesją.
 6. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej terminy, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą ulegać odpowiedniemu skróceniu.

§19

W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Burmistrz, jego Zastępca, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.

3. Przebieg sesji

§20

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej, organizacyjnej i prawnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§21

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§22

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§23

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad w ciągu 6 godzin od godziny jej rozpoczęcia lub ze względu na inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub na podjęcie uchwał.

§24

 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy.

§25

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady (brak quorum), Przewodniczący obrad przerywa sesję i jeżeli nie można zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
 3. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
 4. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy opuścili obrady powodujące brak quorum odnotowuje się w protokole sesji.

§26

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący obrad.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastosowanie znajduje §13 Statutu.

§27

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły: "Otwieram ..... sesję Rady Miasta Lędziny ".
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad (quorum).

§28

 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Z wnioskiem tym może wystąpić radny, komisja lub Burmistrz.
 2. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w ust. 1.

§29

Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje:

 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 2. informacje - wprowadzenie do ogólnego tematu sesji,
 3. rozpatrzenie projektów uchwał,
 4. sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym,
 5. sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
 6. interpelacje i zapytania radnych,
 7. wolne wnioski i oświadczenia radnych,
 8. komunikaty i informacje.

§30

 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 3. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej dotyczących w szczególności:
  1. sprawdzenia quorum,
  2. zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
  3. ograniczenia czasu wystąpienia mówców,
  4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  6. zarządzenia przerwy,
  7. przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji,
  8. przeliczenia głosów,
  9. odesłania projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisje,
  10. przestrzegania regulaminu obrad,
  11. ustalenia trybu głosowania.
 4. Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
 5. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego obrad.
 6. Przewodniczący obrad może zabrać głos w każdym momencie obrad. Przewodniczący obrad może udzielić głosu Burmistrzowi poza kolejnością zgłoszeń.
 7. Czas wystąpienia Przewodniczącego Komisji (sprawozdawcy), Klubu oraz Burmistrza jest nieograniczony.
 8. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.
 9. Oprócz zabrania głosu radny w tym samym punkcie ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie powinien przekroczyć 3 minut.
 10. Zabranie głosu ,,ad vocem" odbywa się poza kolejnością zgłoszeń i nie może przekroczyć 3 minut.
 11. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję oraz osobom spośród publiczności.

§31

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący obrad przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję oraz do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§32

Na wniosek radnego, Przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§33

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie w ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§34

 1. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie "Wolne wnioski".
 2. Wnioski merytoryczne winny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji.
 3. O charakterze wniosku rozstrzyga przewodniczący obrad.
 4. Wnioski podlegają głosowaniu.
 5. Wnioski merytoryczne podlegają dyskusji.

§35

 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków lub przygotowanie poprawek do rozpatrywanego projektu uchwały lub innego dokumentu.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu uzasadnienia sposobu lub porządku głosowania.

4. Uchwały

§36

Uchwały, o których mowa w §15 ust. 1 Statutu, a także uchwały w formie deklaracji, stanowisk oraz apeli, o których mowa w §15 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

§37

 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
  1. Burmistrz,
  2. Przewodniczący Rady, w kwestiach dotyczących organizacji pracy Rady,
  3. Komisje Rady,
  4. radni w ilości co najmniej ¼ ustawowego składu Rady,
  5. kluby radnych.
 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 podejmując inicjatywę uchwałodawczą sporządzają projekt uchwały.
 3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
  6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 4. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
 6. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.
 7. Projekty uchwał powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają opinii Skarbnika Gminy.

§38

 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
 2. Do projektów uchwał stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej.

§39

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§40

 1. Rada określa tryb rozpowszechniania podjętych uchwał.
 2. Uchwały przekazuje się Burmistrzowi w celu ich realizacji.

§41

 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery w kadencji Rady, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi narastająco numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały.
 2. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta.
 3. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady Miasta.
 4. Biuro Rady przekazuje uchwały do realizacji organowi, któremu powierza się ich wykonanie.

5. Procedura głosowania

§42

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§43

 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
 2. Głosowanie podczas obrad może być:
  1. tajne z mocy przepisów ustawy,
  2. imienne na wniosek 1 ustawowego składu rady ze wskazaniem trybu głosowania określonego w §46 ust. 1.

§44

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego lub innego radnego.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

§45

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych w ilości co najmniej 3 radnych. Komisja Skrutacyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego Komisji.
 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§46

 1. Głosowanie jawne imienne odbywa się w jeden z następujących sposobów:
  1. Przewodniczący obrad wyczytuje kolejno z listy obecności nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują: "za", "przeciw", "wstrzymuję się",
  2. radni głosują przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem.
 2. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami głosowania jawnego imiennego.

§47

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" i "nieważnych" nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

§48

 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§49

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. Przy wyborach osób przed zamknięciem listy kandydatów Przewodniczący obrad zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej i braku dalszych zgłoszeń stwierdza zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§50

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do  stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§51

 1. Pracownicy Biura Rady Miasta sporządzają z każdej sesji protokół w terminie do 14 dni roboczych po odbytym posiedzeniu.
 2. Przebieg sesji nagrywa się na elektronicznych nośnikach informacji, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji.

§52

Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg i powinien zawierać w szczególności:

 1. Numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 3. Imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
 4. Odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Ustalony porządek obrad,
 6. Przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 7. Przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
 8. Podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§53

 1. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu kierując je do Biura Rady.
 2. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż na 3 dni do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.
 3. W kwestiach spornych odnośnie zapisów w protokole rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu elektronicznego nośnika informacji z nagraniem przebiegu sesji.

§54

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi. Nowa numeracja protokołów rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.
 3. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

§55

 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawują pracownicy Biura Rady Miasta.
 2. Pracownicy, o którym mowa w ust. 1 podlegają w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

§56

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam ........ sesję Rady Miasta Lędziny".
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§57

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek pisarskich.

6. Interpelacje i zapytania radnych

§58

 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza bądź Przewodniczącego Rady.
 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, wynikające zeń pytania oraz projekt kierunku rozstrzygnięcia sprawy.
 4. Interpelacje składa się bądź na sesji w punkcie "interpelacje i zapytania" lub w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub w formie pisemnej, w terminie 14 dni na ręce Przewodniczącego Rady i Radnego składającego interpelację.
 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Burmistrza o uzupełnienie odpowiedzi.
 8. Interpelacja nie może mieć charakteru wniosku lub skargi, które podlegają załatwieniu w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

§59

 1. Zapytania składa się w sprawach bieżących problemów Gminy i jej organów, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady.
 3. Odpowiedzi na zapytanie udziela adresat.
 4. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, adresat udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. §58 ust. 5, 6 i 7 Statutu stosuje się odpowiednio.

7. Komisje Rady

§60

 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych, ich ilość, nazwy oraz skład osobowy określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. W skład komisji stałych wchodzi od 5 do 7 radnych.
 3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 4. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych lub Komisji.
 5. Pracą komisji kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę.
 6. Komisja powołuje i odwołuje ze swego składu Wiceprzewodniczącego.

§61

 1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
  1. stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie kompetencji komisji,
  2. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz innych spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza, inne komisje lub członków komisji,
  3. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  4. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
  5. analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących działalności Rady i Burmistrza,
  6. ocena jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji ich zadań statutowych.
 2. Przewodniczący komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/2 członków komisji lub Przewodniczącego Rady.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

§62

 1. Komisje działają na posiedzeniach oraz w terenie w zależności od charakteru sprawy.
 2. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz Burmistrz. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy, w tym pracowników Urzędu za pośrednictwem Burmistrza.
 4. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół obejmujący przebieg posiedzenia, teksty podjętych rozstrzygnięć i zajętych stanowisk w sprawach przedłożonych komisji.

§63

Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

 1. ustala terminy i porządek posiedzeń,
 2. zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji,
 3. czuwa nad przygotowaniem posiedzeń oraz ich prawidłowym przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi radnych oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji,
 4. reprezentuje komisję na posiedzeniach Rady, wobec Burmistrza oraz przed jednostkami i instytucjami w zakresie przedmiotu działalności komisji.

§64

 1. Komisja podejmuje opinie i wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.
 2. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
 3. Wnioski i opinie Komisji Rady kierowane są do Burmistrza lub Przewodniczącego Rady.

§65

Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia w sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej Komisji, które zwołują Przewodniczący zainteresowanych Komisji bądź Przewodniczący Rady.

§66

 1. Rada w drodze uchwały może powołać doraźne komisje do określonych zadań.
 2. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu komisji.
 3. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej.

§67

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie stosownych zmian w planie pracy.

§68

 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

8. Radni

§69

 1. Aktywny udział w pracach Rady i jej komisjach jest prawem i obowiązkiem radnego.
 2. Do obowiązków radnego należy w szczególności utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:
  1. informowanie mieszkańców o sprawach Gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,
  2. przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

§70

Radny może zwrócić się z interwencją do właściwego organu gminy, powiadamiając o tym Przewodniczącego komisji, której to dotyczy.

§71

 1. Radny stwierdza swoją obecność na sesji Rady lub posiedzeniu komisji podpisem na liście obecności.
 2. W przypadku niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, radny jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej nieobecności Przewodniczącemu Rady lub Przewodniczącemu komisji.

§72

Radnym pełniącym funkcje w organach gminy, radnym uczestniczącym w sesjach Rady, posiedzeniach komisji Rady, przysługują diety w wysokości ustalonej w odrębnej uchwale oraz zwrot kosztów podróży służbowych potwierdzonych delegacjami.

§73

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przekłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§74

Przewodniczący Rady Gminy wystawia radnym dokument, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

§75

Radni w związku ze sprawowaniem swojego mandatu mają prawo dostępu do informacji i materiałów Urzędu nie objętych ochroną wynikającą z ustaw.

9. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§76

 1. Rada może odbywać sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§77

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział IV
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§78

 1. W celu sprawowania funkcji kontrolnych wobec Burmistrza, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków. Skład komisji liczy od 3 do 7 radnych.

§79

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Lędziny, planu pracy i kontroli oraz uchwał Rady.

§80

Celem pracy komisji jest dbałość o interes publiczny i potrzeby wspólnoty samorządowej.

§81

Zadaniem Komisji jest obejmowanie kontrolą całokształtu działalności podmiotów wymienionych w §78 ust. 1 Statutu.

§82

 1. Zadania określone w §78 Komisja realizuje poprzez:
  1. kontrolę realizacji budżetu gminy,
  2. opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. badanie - pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - działalności gospodarczej gminy, szczególnie w zakresie zadań własnych oraz działalności finansowej i organizacyjno-administracyjnej,
  4. sprawdzanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń wydawanych przez Burmistrza,
  5. ocenę przestrzegania aktów prawnych,
  6. kontrolę protokołów z sesji Rady Miasta,
  7. kontrolę ewidencji i realizacji wniosków, skarg i zażaleń wpływających do Przewodniczącego oraz Burmistrza.
 2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§83

 1. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Komisji.
 3. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy i kontroli zatwierdzonego przez Radę na sesji grudniowej roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
 4. Komisja z własnej inicjatywy w sprawach pilnych może podejmować kontrole nie wynikające z planu o którym mowa w ust. 3 po uzyskaniu zgody Rady.

§84

 1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu.
 3. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia Burmistrza, kierowników jednostek oraz inne osoby np. w celu omówienia ustaleń i wniosków pokontrolnych.
 4. Za zgodą Rady Komisja może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§85

 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli:
  1. jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia,
  2. jeżeli zachodzą okoliczności mogące nasuwać wątpliwości co do jego bezstronności,
  3. jeżeli przedmiot kontroli dotyczy jego interesu prawnego.
 2. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja.

§86

 1. Czynności kontrolne wykonuje Komisja bądź Zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji składający się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Rady udziela Komisji pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim jej przedmiot i zakres lub w przypadku przeprowadzenia kontroli przez zespół, upoważnienia o którym mowa w ust. 2 udziela Przewodniczący Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji uzgadnia z kierownikiem kontrolowanej jednostki zakres i termin kontroli przed jej rozpoczęciem. W przypadku trudności z uzgodnieniem terminu kontroli, Przewodniczący Komisji zawiadamia kierownika jednostki na piśmie co najmniej w przeddzień kontroli.
 4. Przewodniczący Komisji lub Kierujący Zespołem, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych ma obowiązek okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3.
 5. Zespół kontrolny działa od chwili udzielenia mu upoważnienia do czasu sporządzenia przez Komisję zaleceń pokontrolnych.

§87

 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do:
  1. zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień,
  2. pisemnego uzasadnienia braku możliwości dostarczenia Komisji bądź Zespołowi kontrolującemu niezbędnych dokumentów.
 2. Komisja bądź Zespół wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy, przy czym nie może to naruszyć porządku pracy obowiązującego w tej jednostce.

§88

W czasie wykonywania czynności kontrolnych Komisja bądź Zespół ustala rzetelnie i obiektywnie stan faktyczny na podstawie dokumentacji i ocenia jego stopień zgodności ze stanem nakazanym.

§89

 1. W związku z wykonywaniem czynności kontrolnych Komisja bądź Zespół z zastrzeżeniem §90 ma prawo do:
  1. wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanych jednostek,
  2. wglądu do ksiąg, rejestrów, umów, planów, sprawozdań, protokołów oraz innych akt i dokumentów kontrolowanej jednostki oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
  3. zabezpieczenia dokumentów i dowodów w postaci odpisów lub kopii,
  4. żądanie złożenia wyjaśnień i informacji od wszystkich zainteresowanych podmiotów.

§90

Członkowie Komisji są zobowiązani przestrzegać przepisów BHP, przepisów sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§91

 1. Komisja bądź Zespół po zakończeniu kontroli sporządza protokół kontroli niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od jej zakończenia.
 2. Protokół winien zawierać:
  1. nazwę kontrolowanej jednostki,
  2. dane personalne kierownika jednostki,
  3. imiona i nazwiska oraz określenie funkcji osób wykonujących kontrole,
  4. określenie zakresu i przebiegu kontroli,
  5. szczegółowe omówienie ustaleń kontroli,
  6. pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do przebiegu lub ustaleń kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki,
  7. wykaz załączników.
 3. Protokół kontroli po odczytaniu przez prowadzącego kontrolę kierownikowi jednostki kontrolowanej, podpisują członkowie Komisji bądź Zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu zgodnie z pouczeniem określonym w ust. 2 lit. f w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.
 4. Zespół przedstawia podpisany protokół Komisji na jej najbliższym posiedzeniu wraz z propozycją wniosków pokontrolnych.
 5. Protokół z kontroli jest dokumentem odrębnym od protokołu, o którym mowa w §84 ust. 2 Statutu.

§92

 1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja formułuje wnioski pokontrolne i kieruje je do jednostki kontrolowanej oraz przedstawia Radzie na najbliższej sesji.
 2. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników wykonania budżetu Gminy oraz z realizacji rocznego planu pracy i kontroli.
 3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
  1. zwięzły opis wyników ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości,
  2. sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych.
 4. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu pracy i kontroli okresowo, co najmniej raz na półrocze.

Rozdział V
Zasady działania klubów radnych

§93

Radni mogą tworzyć Kluby radnych, według zasad określonych w niniejszym Statucie.

§94

 1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
 2. Powstanie Klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę Klubu,
  2. listę członków,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego Klubu.
 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§95

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów.
 3. Radny może należeć tylko do jednego Klubu.

§96

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubu.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5.

§97

Prace Klubów organizują przewodniczący Klubów, wybierani przez członków klubu.

§98

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy Klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący Klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów Klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienia ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§99

 1. Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§100

Na wniosek przewodniczących Klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VI
Tryb pracy Burmistrza

§101

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

§102

 1. Burmistrz i jego Zastępca są pracownikami samorządowymi.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza wykonuje Rada.
 3. Rada może upoważnić odrębną uchwałą Przewodniczącego Rady do wykonywania w jej imieniu niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza.
 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Zastępcy Burmistrza wykonuje Burmistrz.

§103

 1. Do zadań Burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa, a w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowi Rada, zwłaszcza przygotowywanie projektu budżetu, a po uchwaleniu jego wykonywanie,
  3. ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach planu społeczno-gospodarczego i wykorzystaniu środków budżetowych,
  4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,
  5. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  6. składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności,
  7. rozpatrywanie wniosków i opinii Komisji Rady kierowanych do Burmistrza oraz informowanie wnioskodawców o sposobie ich rozstrzygnięcia.
 2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady oraz podejmuje rozstrzygnięcia w szczególności w formie zarządzeń, postanowień i decyzji administracyjnych.
 3. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Miasta, a także w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§104

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w §103 w przypadku uzyskania upoważnienia Burmistrza.

Rozdział VII
Jednostki pomocnicze

§105

 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze tj. Osiedla.
 2. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały Rady podjętej:
  1. z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które odbywają się w następujących formach:
   • spotkań z mieszkańcami,
   • przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii, w terminie 60 dni od daty podania do publicznej wiadomości projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, tablicach ogłoszeń na terenie miasta lub prasie lokalnej,
  2. z inicjatywy mieszkańców, z tym że winna ona uzyskać poparcie przynajmniej 10% mieszkańców którzy:
   • zamieszkują na stałe w tej części miasta, której dotyczy propozycja utworzenia osiedla,
   • posiadają czynne prawo wyborcze.
 3. Uchwała o utworzeniu jednostki pomocniczej powinna określać w szczególności nazwę, obszar i granice tej jednostki.
 4. Przy tworzeniu, łączeniu, zmianie granic oraz podziale jednostek pomocniczych uwzględnia się naturalne uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi społeczne i gospodarcze zapewniające integrację i rozwój lokalnych społeczności.
 5. Ust. 2 i 3 mają odpowiednio zastosowanie przy łączeniu, podziale, zmianie granic oraz znoszeniu jednostek pomocniczych.

§106

Rada w statucie Osiedla określa zasady przekazywania do korzystania tej jednostce składników mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy Osiedla względem mienia oddanego mu do korzystania.

§107

 1. Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Rada może wyodrębnić w budżecie miasta środki budżetowe do dyspozycji Osiedli.
 3. Uprawnienia Osiedli do prowadzenia gospodarki finansowej obejmują:
  1. wnioskowanie o ujęcie w budżecie miasta środków na potrzeby Osiedla,
  2. dysponowanie środkami wyodrębnionymi w budżecie miasta dla Osiedla.
 4. Szczegółowe zasady dysponowania środkami finansowymi przez Osiedla określają statuty tych jednostek.

§108

Funkcje w organach Osiedli pełnione są społecznie.

§109

Przewodniczący Zarządu Osiedla:

 1. może uczestniczyć w sesjach Rady bez prawa głosowania.
 2. otrzymuje zawiadomienie o sesjach Rady wraz z porządkiem posiedzenia oraz projektami uchwał.
 3. ma prawo zgłaszania podczas sesji wniosków, zapytań oraz zabierania głosu w dyskusji w zakresie przedmiotu obrad dotyczących spraw Osiedla.

§110

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada i Burmistrz.
 2. Rada nadzoruje działalność Osiedli za pomocą własnych komisji.
 3. Zakres i formy nadzoru oraz kontroli organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej określa statut tej jednostki.

Rozdział VIII
Gminne jednostki organizacyjne

§111

 1. Dla realizacji zadań Gminy, Rada może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie w inną formę organizacyjno - prawną likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek następuje na mocy uchwały Rady.
 3. Rada zatwierdza w drodze uchwały statut jednostek organizacyjnych, który powinien określać nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
 4. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych należy do kompetencji Burmistrza Miasta.
 5. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy określa załącznik nr 3 do nin. Statutu.

Rozdział IX
Gospodarka finansowa Gminy

§112

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
 2. Budżet gminy jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody Gminy.
 3. Budżet jest uchwalony przez Radę na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem budżetowym.

§113

 1. Zgodnie z ustaloną przez Radę procedurą projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego Burmistrz przygotowuje i przedstawia Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
 2. Bez zgody Burmistrza, Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§114

 1. Uchwała budżetowa powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 1 do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedstawiony Radzie.
 3. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.

§115

 1. Wydatki i rozchody nie mogą przekraczać dochodów i przychodów.
 2. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 3. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów z których zobowiązania te zostaną pokryte.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 3 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§116

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz.
 2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
 3. Burmistrz ogłasza niezwłocznie uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Rozdział X
Mienie komunalne

§117

 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie gminnych osób prawnych.
 2. Mieniem komunalnym zarządzają organy Gminy lub inne powołane przez nie podmioty.
 3. Podmioty posiadające osobowość prawną decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach o ich utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach.
 4. Mieniem pozostającym w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

Rozdział XI
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§118

Obywatelom udostępnia się dokumenty z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§119

 1. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 2. Uchwały Rady oraz zarządzenia Burmistrza udostępnia się po ich podpisaniu odpowiednio przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza.

§120

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępnia Sekretarz Miasta, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§121

Zmiany niniejszego statutu następują w trybie jego przyjęcia.

§122

Tracą moc następujące uchwały: nr CCXLIX/08/2001 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Lędzinach, nr XLIV/06/03 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu, nr XLVIII/12/94 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 20.12.1994 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych sesji Rady Miejskiej.

§123

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§124

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/117/07

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (696 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/117/07

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/117/07

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:31
Liczba odwiedzin strony: 1004 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 15:29:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny