Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XIX/129/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2007 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 pkt 1, art. ust. 5 i 7, art. 6 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek burmistrza miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji…oraz Komisję Budżetu, Finansów i Samorządności, Rada Miasta uchwala:

§1

Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2008 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, na którą składa się:

 1. opłata obejmująca koszty przygotowania posiłków, zwana dalej "opłatą",
 2. opłata obejmująca koszty produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków, zwana dalej "stawką żywieniową".

§2

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w §1 pkt 1 ustala się w wysokości 110 zł miesięcznie za 1 dziecko, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, gdy do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lędziny, w danym roku szkolnym, uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) skierowany do dyrektora przedszkola opłata stała określona w §2 ust. 1 ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.
 3. Opłatę należy uiścić z góry do 10 dnia danego miesiąca.
 4. Opłata jest niezależna od czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) od obowiązku jej uiszczenia w pełnej wysokości.
 5. Zwolnieniu z opłaty podlegają:
  1. dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej przyznawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie na jaki pomoc została przyznana (na podstawie zaświadczenia wydanego przez MOPS),
  2. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

§3

 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, o której mowa w §1 pkt 2 wynosi:
  1. za korzystanie z 3 posiłków - 5,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek),
  2. za korzystanie z 2 posiłków - 4,00 zł (śniadanie i obiad),
  3. za korzystanie z 2 posiłków - 3,50 zł (obiad i podwieczorek).
 2. Opłatę zwaną stawką żywieniową uiszcza się miesięcznie do 10 dnia danego miesiąca.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień absencji dziecka.

§4

Tracą moc uchwały Rady Miasta: nr XXI/112/2004 z dnia 26.02.2004 r. oraz XXXI/177/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/695/2/07 z dnia 4.01.2008 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:32
Liczba odwiedzin strony: 861 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:39:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny