Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XIX/131/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2007 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) na wniosek burmistrza miasta Lędziny po zaopiniowaniu przez Komisję Inwestycji i Sprzedaży Mienia Komunalnego oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Rada Miasta uchwala:

§1

Zmianę "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" uchwalonego uchwałą nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. dla obszaru położonego po północnej stronie drogi krajowej S-1 w północno-zachodniej części miasta.

§2

Teren, o którym mowa w §1 przeznacza się na cele działalności gospodarczych o charakterze usługowo-przemysłowo-składowym.

§3

 1. W związku z ustaleniem nowej funkcji, o której mowa w §2, przeprowadzono analizę w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzając, iż przejęcie nowego przeznaczenia terenu nie wpłynie na pozostałe ustalenia "Studium...", a w szczególności:
  1. zachowane pozostają kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy, jak również dotychczasowe kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
  2. utrzymuje się obszary i zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jak również ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego;
  3. bez zmian pozostają także kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej, natomiast przeznaczenie na cele nierolnicze łąk i pastwisk stanowiących pod względem komunikacyjnym trudno dostępną enklawę nie zmieni głównych kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. nie ulegają zmianie obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym;
  5. utrzymane zostają kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
  6. budowa węzła na drodze krajowej S-1 w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez wytworzenie nowych połączeń drogowych, zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta, ograniczenie niekorzystnego wpływu ruchu tranzytowego na środowisko zamieszkania i środowisko przyrodnicze;
  7. nie kwalifikuje się terenu objętego zmianą "Studium...":
   1. jako narażonego na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych,
   2. jako wymagającego przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
  8. teren objęty zmianą "Studium..." nie stanowi:
   1. terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
   2. obszarów i pomników zagłady i ich stref ochronnych,
   3. obszarów przestrzeni publicznej,
   4. obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
 2. Obszar objęty zmianą "Studium..." stanowi obszar problemowy, dla którego należy rozważyć możliwość ochrony poprzez ustanowienie filara ochronnego w złożu kopaliny.

§4

W związku z ustaleniami §2 dokonuje się następujących zmian:

 1. w uchwale nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny":
  1. w §6 ust. 2 wprowadza się jako pkt 5 zapis o treści: "utworzenie zespołu usługowo-produkcyjno- składowego po północnej stronie drogi krajowej S-1 w północno-zachodniej części miasta" oraz zmienia się odpowiednio numerację pozostałych punktów,
  2. w §10 ust. 2 wprowadza się jako pkt 3 zapis o treści: "budowa węzła komunikacyjnego na drodze S-1 w rejonie strefy aktywności gospodarczej położonej w północno-zachodniej części miasta. Koncepcję programowo-techniczną budowy węzła drogowego (min. 3 rozwiązania wariantowe realizacji węzła) należy przedłożyć do zaopiniowania do GDDKiA Oddział w Katowicach" oraz zmienia się odpowiednio numerację pozostałych punktów,
  3. w §19 ust. 1 wprowadza się jako pkt 6 zapis o treści: "utworzenie zespołu usługowo-produkcyjno-składowego po północnej stronie drogi krajowej S-1 w północno-zachodniej części miasta",
 2. w części tekstowej pt. "Ustalenia studium":
  1. w rozdziale 1 pt. "Elementy strategii rozwoju miasta" w pkt 4 pt. "Strategiczne kierunku rozwoju i przedsięwzięcia"
   - 1 w "Obszarze: Przedsiębiorczość-2 i inwestorzy" wprowadza się nowe "Zadanie inwestycyjne" o nazwie: "utworzenie zespołu usługowo-produkcyjno-składowego po północnej stronie drogi krajowej S-1 w północno-zachodniej części miasta",
   - 3 w "Obszarze: Komunikacja" wprowadza się nowe "Zadanie inwestycyjne" o nazwie: "budowa węzła drogowego na drodze krajowej S-1 w rejonie strefy aktywności gospodarczej położonej w północno-zachodniej części miasta. Koncepcję programowo-techniczną budowy węzła drogowego (min. 3 rozwiązania wariantowe realizacji węzła) należy przedłożyć-4 do zaopiniowania do GDDKiA Oddział w Katowicach",
  2. w rozdziale 2 pt. "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w pkt 2 pt. "Utworzenie stref aktywności gospodarczej" ppkt 2.1 "Strefy aktywności gospodarczej" ppkt 2.1.1 wprowadza się pkt 6 o następującej treści: "zespół usługowo-produkcyjno-składowy położony po północnej stronie drogi krajowej S-1 w północno-zachodniej części miasta",
  3. w rozdziale 4 pt. "Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej" w pkt 1 pt. "Komunikacja" ppkt 1.1 "Uzyskanie dostępności miasta i stref aktywności gospodarczej do krajowych i ponadregionalnych układów komunikacyjnych" ppkt 1.1.1 "Drogi krajowe" zmienia się treść pkt 1) poprzez wykreślenie zdania "Przewiduje się poprowadzenie w ciągu DK 15 autostrady A4Bis" i rozszerzenie jego treści poprzez dopisanie: "oraz węzła drogowego w rejonie strefy aktywności gospodarczej położonej w północno-zachodniej części miasta. Koncepcję programowo-techniczną budowy węzła drogowego (min. 3 rozwiązania wariantowe realizacji węzła) należy przedłożyć do zaopiniowania do GDDKiA Oddział w Katowicach",
 3. na rysunku "Studium..." pt. "Ustalenia studium" zmienia się oznaczenia graficzne - odpowiednio dla nowych przeznaczeń,
 4. w uchwale, o której mowa w pkt 1, w części tekstowej pt. "Ustalenia studium" oraz na rysunku "Studium..." zmienia się dotychczasowe oznaczenie drogi krajowej DK 15 na oznaczenie aktualne: "S-1".

§5

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 1. ujednolicony tekst "Studium...",
 2. rysunek "Studium..." pt. "Ustalenia studium":
  1. w formie ujednoliconej - stanowiący załącznik graficzny nr 1,
  2. w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą - stanowiący załącznik graficzny nr 1a.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:32
Liczba odwiedzin strony: 1059 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 10:36:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny