Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XIX/132/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2007 w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 roku), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Zwolnić z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
  1. osoby bezrobotne posiadające status bezrobotnego po przedłożeniu przez nie aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy;
  2. osoby, które utraciły status bezrobotnego w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub innych środków, po przedłożeniu przez nie aktualnego zaświadczenia o otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej wydanego przez Urząd Pracy;
  3. absolwentów szkół średnich, szkół policealnych oraz wyższych po przedłożeniu świadectwa lub dyplomu przez kolejnych 24 miesięcy od daty uzyskania świadectwa, bądź dyplomu;
  4. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  5. osoby, które po raz pierwszy od 1991 roku dokonują wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta Lędziny.
 2. Zwolnić z opłaty od dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które dokonały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dokonanie zmiany.

§2

Pomoc dla podmiotów określonych w §1 jest pomocą de minimis. Pomoc ta będzie udzielana zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 roku).

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:32
Liczba odwiedzin strony: 849 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 04:37:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny